Conform Legii nr. 85/2014 din România, insolvenţa este un proces prin care o societate nu dispune de mijloacele băneşti pentru a plăti datoriile certe, lichide şi exigibile către creditori. Această situaţie poate fi remediată prin implicarea tuturor creditorilor în proces şi parcurgerea procedurilor legale. Există, astfel, posibilitatea ca societatea să treacă prin procesul de reorganizare judiciară în România şi să beneficieze de o soluţie pentru recuperarea datoriilor în România. Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă apelarea la serviciile unui avocat specializat în insolvenţă, reorganizare judiciară şi drept comercial în România, care vă poate îndruma şi asista în procedura insolvenţei în România, respectiv în procedura de reorganizare judiciară în România, pentru a beneficia de redresare financiară în ceea ce priveşte plata datoriilor certe, lichide şi exigibile către creditori.
Avocaţii care activează în cadrul Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii au o experienţă vastă în domeniul dreptului comercial în România şi în procedura insolvenţei în România. Astfel, un avocat specializat în insolvenţă, reorganizare judiciară şi drept comercial în România poate oferi asistenţă şi reprezentare juridică unei societăţi aflate în dificultate care nu dispune de mijloacele băneşti necesare pentru a plăti datoriile certe, lichide şi exigibile.
Un motiv pentru apelarea la serviciile unui avocat în ceea ce priveşte procedura insolvenţei în România îl constituie posibilitatea prevenirii procedurii insolvenţei în România. Avocatul vă poate asista şi reprezenta în procedura prevenirii insolvenţei în România, respectiv în procedurile de mandat ad-hoc şi concordatul preventiv. Avocatul specializat în insolvenţă şi reorganizare judiciară vă poate asista în negocieri în vederea ajungerii la o înţelegere între societatea debitoare şi creditorii săi, vă poate asista la întocmirea planului de reorganizare a societăţii sau poate propune un plan de reducere a cheltuielilor.
Un alt motiv important pentru apelarea la serviciile unui avocat în ceea ce priveşte procedura insolvenţei în România este reprezentat de îndeplinirea obiectivelor şi intereselor societăţii aflate în dificultate. Avocatul specializat în insolvenţă şi reorganizare judiciară va urmări redresarea financiară a societăţii, reluarea activităţii comerciale şi achitarea tuturor datoriilor către creditori, cu scopul ca societatea debitoare să îşi poată continua activitatea comercială. Astfel, avocatul specializat în insolvenţă, reorganizare judiciară şi drept comercial în România se va asigura că veţi dispune de toate drepturile prevăzute de lege în cadrul procedurii insolvenţei în România.
De asemenea, avocatul specializat în insolvenţă, reorganizare judiciară şi drept comercial în România vă poate asista cu redactarea de contestaţii împotriva tabelului preliminar sau definitiv de creanţe, împotriva activităţilor administratorului judiciar, a hotărârilor adunării creditorilor sau a oricăror măsuri care ar putea prejudicia societatea aflată în insolvenţă în România.
În concluzie, Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii are o reputaţie deosebită în domeniul dreptului comercial în România, asistând numeroase societăţi în procedura insolvenţei în România şi în procedura reorganizării judiciare în România, având un impact semnificativ asupra societăţilor în insolvenţă prin îndrumarea şi asistenţa acestora în procedura insolvenţei în România. Asistenţa şi reprezentarea poate consta în îndeplinirea obiectivelor societăţii, luare tuturor măsurilor necesare pentru a se asigura că societatea dispune de toate drepturile recunoscute de Legea nr. 84/2014, prevenirea insolvenţei, propunerea planurilor de reducere a cheltuielilor, asistenţa la întocmirea planului de reorganizare a societăţii, contestarea tabelului preliminar sau definitiv de creanţe, contestarea activităţilor administratorului judiciar, contestarea hotărârilor adunării creditorilor şi în îndeplinirea oricăror altor demersuri necesare pentru îndeplinirea obiectivelor societăţii. (sursa: Societatea Românească de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii)

Publicat în De interes public
Vineri, 08 Aprilie 2022 00:00

Cum poţi recupera o creanţă în România

Având în vedere multiplele situaţii în care un creditor se loveşte de refuzul debitorului în efectuarea unor plăţi, legea oferă fiecărui creditor care doreşte să recupereze o creanţă, o datorie sau un debit de la debitorul său mai multe mijloace legale, fie că este vorba de o acţiune în instanţă, fie de proceduri prealabile acesteia. Un avocat specializat în litigii, recuperare de creanţe şi executare silită poate oferi asistenţă juridică în vederea identificării etapelor care trebuie parcurse în astfel de cazuri, precum şi asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţei de judecată sau a oricărei persoane fizice sau juridice pentru recuperarea datoriilor, creanţelor sau debitelor dumneavoastră.

1. Proceduri prealabile
Creditorul poate recupera o creanţă, un debit sau o datorie de la debitorul său chiar fără a-l chema în judecată pe acesta, înainte de formularea unei acţiuni în instanţă.
Din experienţa noastră, în practică, în jurul a 40% din astfel de cazuri, creditorul reuşeşte să recupereze creanţa, datoria sau debitul datorat după parcurgerea procedurilor prealabile, debitorul preferând să achite creanţa pentru a evita eventualele costuri suplimentare pe care le-ar implica procedurile în faţa instanţei de judecată.
În această etapă, creditorul poate transmite o notificare prin executor judecătoresc către debitor prin care îi va solicita acestuia plata datoriei, creanţei sau debitului, imputându-i, acolo unde este cazul, inclusiv penalităţi pentru executarea obligaţiei debitorului cu întârziere.
Un avocat specializat în litigii, recuperare de creanţe şi executare silită poate asista creditorul în cadrul negocierilor purtate cu debitorul pentru a propune soluţii alternative în vederea recuperării datoriei, oferirea de condiţii favorabile debitorului în scopul achitării datoriei (de exemplu plata eşalonată a datoriei), precum şi încheierea de orice alte angajamente de plată.

2. Acţiune în pretenţii
În măsura în care creanţa nu este recuperată după parcurgerea procedurilor prealabile, creditorul se poate adresa instanţei competente pentru a obţine o hotărâre judecătorească prin care pârâtul să fie obligat la plata sumei de bani datorate.
Acţiunea în pretenţii prin care se urmăreşte plata unei sume de bani se desfăşoară conform procedurii de drept comun şi este aplicabilă oricărui litigiu cu acest obiect care nu este supus dispoziţiilor unei proceduri speciale, astfel cum sunt cele ce vor fi prezentate la punctele următoare.
În cadrul unei acţiuni în pretenţii, părţile pot propune administrarea oricărei probe necesare, precum şi prezentarea argumentelor atât în scris, cât şi oral în faţa instanţei de judecată.

3. Cerere cu valoare redusă
Spre deosebire de procedura comună a acţiunii în pretenţii, procedurile simplificate, precum cererea cu valoarea redusă sau ordonanţa de plată oferă posibilitatea creditorilor de a-şi recupera creanţele/datoriile/debitele într-un timp mai scurt şi cu costuri reduse.
Prin procedura cererii cu valoare redusă se pot valorifica creanţele a căror valoare nu depăşeşte suma de 10.000 de RON. La stabilirea valorii cererii, se va lua în considerare doar debitul principal, fără a se adăuga accesoriile creanţei, cum ar fi dobânzile sau cheltuielile de judecată. În procedura cererii cu valoare redusă nu pot fi încuviinţate acele probe a căror administrare necesită  cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii introductive.
În situaţia în care creditorul alege să îşi recupereze creanţa astfel, este obligatorie îndeplinirea unei proceduri prealabile. Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă asistenţa de către un avocat specializat în litigii, recuperări creanţe şi executare silită care va putea pregăti toate etapele necesare în vederea recuperării sumelor datorate.
După pronunţarea hotărârii şi în cazul admiterii cererii, creditorul, pentru recuperarea creanţei, se va putea adresa executorului judecătoresc pentru a începe procedura executării silite a sumelor datorate de debitor în unei baza hotărâri judecătoreşti care este executorie de drept.

4. Ordonanţă de plată
Obiectul ordonanţei de plată nu poate fi  reprezentat de o prestaţie în afara obligaţiei debitorului de a plăti o sumă de bani. O altă condiţie specială de admisibilitate vizează creanţa creditorului care trebuie să fie certă (să fie constatată prin titlu executoriu), lichidă (obiectul acesteia să fie determinat sau determinabil) şi exigibilă (obligaţia debitorului să fi ajuns la scadenţă sau debitorul să fi fost decăzut din beneficiul termenului). Creanţa de recuperat va fi în mod obligatoriu constatată printr-un înscris sau determinată conform unui statut, regulament sau altui înscris, asumat de părţi prin semnătură ori în alt mod admis de lege.
În ceea ce priveşte procedura prealabilă ordonanţei de plată, creditorul va transmite o somaţie prin intermediul executorului judecătoresc sau prin scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire prin care îi va solicita debitorului să plătească suma datorată în termen de maxim 15 zile de la primirea acesteia.
În cazul în care instanţa dacă apreciază pretenţiile creditorului ca fiind întemeiate, emite o ordonanţă de plată executorie în care se va preciza suma şi termenul de plată.
De asemenea, părţile pot încheia o tranzacţie cu privire la suma de bani datorată de către debitor care va fi constată de către instanţa de judecată printr-o hotărâre definitivă şi executorie.
În concluzie, prin intermediul ordonanţei de plată poate fi solicitată orice sumă de bani, care va putea fi executată de către creditor într-un termen de maxim 30 de zile (părţile pot deroga de la această regulă) după parcurgerea unei proceduri rapide şi eficiente.
Cu toate acestea, în cazul recuperărilor de creanţe/datorii, un avocat specializat în litigii, recuperare de creanţe şi executare silită va putea analiza cu atenţie dacă condiţiile de admisibilitate a procedurilor simplificate sunt îndeplinite şi vă poate consilia în cazul apariţiei unor eventuale complicaţii pe parcursul procedurilor din cauza reticenţei debitorului de a plăti datoria sau de a încheia o înţelegere de comun acord cu creditorul.

5. Înscrierea la masa credală în situaţia în care este deschisă procedura insolvenţei faţă de debitor
În cazul recuperării unei creanţe de la societate aflată în insolvenţă, se vor aplica dispoziţiile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.
Odată cu data deschiderii procedurii insolvenţei de către tribunalul specializat, orice proces aflat pe rol şi orice executare silită pornite împotriva societăţii debitoare vor fi suspendate de drept.
Totodată, în procedura recuperării de creanţe sau debite, creditorii societăţii intrate în insolvenţă vor deveni părţi în procedura insolvenţei deschise împotriva debitoarei.
În cadrul procedurii de insolvenţă, administratorul judiciar va verifica fiecare cerere de înscriere la masa credală a debitorului şi va trimite o notificare tuturor creditorilor prin care aceştia pot face opoziţie la hotărârea de deschidere a procedurii insolvenţei.
După finalizarea procedurii insolvenţei, activele debitorului vor fi valorificate, iar sumele rezultate vor fi distribuite creditorilor conform ordinii de distribuire a creanţelor în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 85/2014.
Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii recomandă, pentru recuperarea datoriilor, creanţelor, debitelor, apelarea la un avocat specializat în litigii, recuperare de creanţe şi executare silită, care să vă poată acorda consultanţă juridică, asistenţă şi reprezentare, atât în cadrul procedurilor prealabile, cât şi în faţa instanţelor de judecată în cadrul procedurii de drept comun, a procedurilor simplificate a cererii cu valoare redusă şi a ordonanţei de plată sau a procedurii insolvenţei în cazul în care debitoarea este o societate în stare de insolvenţă sau faliment.
Astfel, pentru recuperarea creanţelor/datoriilor de la debitori, un avocat vă va putea reprezenta în faţa instanţei de judecată, în cadrul adunărilor creditorilor, procedurilor efectuate de către administratorul judiciar/lichidator, precum şi reprezenta şi consilia în cadrul negocierilor referitoare la angajamente şi aranjamente de plată cu debitorul sau în orice raport juridic cu autorităţile statului sau cu orice persoană fizică sau juridică de la care aveţi de recuperat creanţe sau datorii. (sursa Societatea de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii)

Publicat în De interes public

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sprijină, prin intermediul Direcţiei de Insolvenţă Persoane Fizice, implementarea Legii insolvenţei persoanelor fizice nr. 151/2015 prin consilierea consumatorilor vizaţi de actul normativ, cât şi prin sprijinirea activităţii Comisiilor Teritoriale ce se regăsesc la nivelul fiecărui judeţ al ţării, transmite autoritatea prin intermediul unui comunicat de presă.

Pentru a identifica cât mai multe soluţii şi a aplica cât mai repede procedurile, la începutul acestei luni, a avut loc Conferinţa "Insolvenţa persoanelor fizice - Realitate, Practică şi Dezvoltare". "În scopul asigurării unei bune desfăşurări a actelor de procedură de lege s-a monitorizat lunar activitatea desfăşurată de către administratorii desemnaţi ai procedurii cu privire la dosarele aflate în lucru şi s-au întocmit rapoarte de informare către comisiile de insolvenţă la nivel teritorial. ANPC îşi doreşte să continue să fie un partener de dialog în vederea sprijinirii cetăţenilor care apelează la procedura insolvenţei pentru persoane fizice, iar cu ocazia acestei întâlniri s-au reiterat o serie de măsuri deja luate pentru a veni in sprijinul debitorilor, dar şi realizări ale Direcţiei de Insolvenţă a Persoanelor Fizice", se arată în comunicatul citat.

Pentru detalii şi informaţii suplimentare, ANPC le recomandă persoanelor interesate să acceseze site-ul www.anpc.ro - secţiunea Insolvenţă Persoane Fizice, pagina de Facebook "Insolvenţă Persoane Fizice" sau să se adreseze direct personalului specializat din locaţiile Comisariatelor Judeţene pentru Protecţia Consumatorilor.

Publicat în National

Aflăm din presa centrală că problemele se acutizează la grupul din care face parte Liberty Galaţi. Am afirmat în repetate rânduri că autorităţile nu sunt preocupate de temele cu adevărat importante pentru ţară!
Galaţiul, şi aşa ocolit de investiţii importante din orice direcţie (naţionale, europene, private etc.) ar putea ajunge şi victima unui investitor "de carton" după ce "un băiat deştept" a se citi Adrian Năstase, a cedat activul strategic al României fără a asigura garanţia creşterii producţiei şi a păstrării forţei de muncă!
Fostul patron, Lakshmi Mittal, a scos tot ce putea fi mai bun din combinat şi din capitalul uman local vânzând către un personaj controversat cu suspiciunea de a fi demolatorul acestui obiectiv economic extrem de important pentru România.
La începutul lunii martie, fondul britanic Greensill a intrat în insolvenţă în Marea Britanie, Greensill fiind principalul creditor al GFG Alliance, grupul din care face parte şi Liberty Galaţi şi care aparţine lui Sanjeev Gupta.
Eu sper totuşi că este doar o suspiciune şi, de fapt, actualul patron, Sanjeev Gupta, va respecta România şi Galaţiul, dezvoltând producţia, deşi noi nu avem nicio certitudine pentru că nu există niciun angajament ferm cu clauze asiguratorii în acest sens.
Până atunci, trăim cu stresul unui dezastru care ar însemna reducerea producţie, contractarea activităţii cu toate consecinţele dezastruoase pentru ţara şi pentru Galaţi.

Publicat în Politica

Greensill Capital, compania care finanţează Grupul GFG Alliance al miliardarului Sanjeev Gupta, din care face parte şi combinatul siderurgic Liberty Galaţi, a solicitat insolvenţa, săptămâna aceasta, relatează Bloomberg. Implicit, şi cel mai mare client al său, Alianţa GFG a magnatului oţelului Sanjeev Gupta, ar putea avea o soartă similară, care se va răsfrânge nu numai asupra combinatului de la Galaţi ci şi asupra statului român.

Potrivit unor prestigioase publicaţii financiare din Marea Britanie, Greensill a depus luni, 08 martie 2021, un document la tribunal în care afirmă că GFG Alliance, principalul său client, se confruntă cu "dificultăţi financiare severe". În document se menţionează că grupul lui Gupta a trimis pe 7 februarie 2021 o scrisoare către Greensill în care scrie că, dacă Greensill nu îi va mai furniza finanţare pentru capital de lucru, se va "prăbuşi în insolvenţă".

Greensill mai afirmă că a încetat să finanţeze GFG Alliance la începutul lunii martie, moment din care grupul-mamă al Liberty Galaţi ar fi început să înregistreze restanţe la obligaţiile sale de plată. Greensill şi-a evaluat expunerea totală pe grupul lui Gupta la peste 5 miliarde dolari. Un purtător de cuvânt al GFG Alliance a refuzat să comenteze documentul şi a reiterat în schimb un mesaj transmis de grup săptămâna trecută, potrivit căruia operaţiunile sale se derulează normal, beneficiind de "condiţii avantajoase de piaţă ce generează vânzări şi fluxuri de numerar robuste".

GFG Alliance are circa 35.000 de angajaţi în 30 de ţări, iar sindicatele sunt îngrijorate în legătură cu posibilul impact asupra locurilor de muncă şi i-au cerut lui Gupta să le explice clar ce înseamnă insolvenţa Greensill Capital pentru activitatea din Marea Britanie a GFG Alliance şi cum intenţionează să protejeze joburile muncitorilor.

Sanjeev Gupta le-a spus sindicatelor din Regatul Unit că afacerea sa, Liberty Steel, dispune de o finanţare adecvată şi caută alternative pe termen lung, au declarat surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul citate de Reuters. În acelaşi timp, instituţia de credit Wyelands Bank, parte a GFG Alliance, a fost obligată să le returneze clienţilor retail depozitele constituite la ea, sub supravegherea Băncii Angliei, care a luat această măsură din cauza îngrijorărilor cu privire la nivelul ridicat al expunerii băncii asupra restului grupului. La rândul său, Banca Centrală Europeană (BCE) le-a cerut băncilor europene să trimită detalii în legătură cu împrumuturile acordate companiei financiare Greensill şi GFG Alliance, principalul client al firmei britanice, relatează Financial Times.

Ca urmare a tuturor acestor greutăţi financiare, grupul GFG Alliance ar putea fi nevoit să vândă o parte dintre active pentru a obţine lichidităţi, însă o bună parte a acestor active sunt gajate, sub diferite forme către Greensiil Capital. De aici vor interveni şi marile probleme pentru statul român, în condiţiile în care Eximbank a semnat un memorandum cu Sanjeep Gupta privind o linie de credit acordată de Eximbank (banca statului român prin care se derulează afacerile de comerţ extern). Se pare că acest memorandum nu a fost semnat direct cu Liberty Galaţi, ci a fost interpus Greensill Bank Germania, cu scopul de a obţine linia de credit prin intermediul Liberty East Europe şi nu direct prin Liberty Galaţi.  Acest memorandum a fost semnat cu girul Guvernului Orban şi al preşedintelui Klaus Iohannis care s-au întâlnit în repetate rânduri cu Sanjeev Gupta şi şi-au exprimat public susţinerea acestui memorandum.

„Alianţa GFG în ansamblu este puternică din punct de vedere operaţional.  Beneficiem - în prezent - de preţuri ale oţelului la cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani, precum şi de pieţe puternice pentru aluminiu şi minereu de fier. Deşi dificultăţile Greensill au creat o situaţie care reprezintă o provocare, avem fonduri corespunzătoare nevoilor noastre actuale. Prin efortul nostru pentru a avea o eficienţă globală, am îmbunătăţit marjele de profitabilitate ale operaţiunilor noastre, majoritatea activităţilor principale generând fluxuri pozitive de numerar. Discuţiile pentru asigurarea unei finanţări alternative, pe termen lung, se desfăşoară bine, dar va dura ceva timp până ce acestea se vor concretiza. În tot acest timp, am solicitat tuturor companiilor noastre să gestioneze cu atenţie fluxurile de numerar. Mulţumim angajaţilor, clienţilor şi furnizorilor pentru sprijinul lor susţinut”, informează prin intermediul unui comunicat de presă reprezentanţii Liberty Galaţi.

Mai multe detalii despre ingineriile financiare ale Greensill, GFG Alliance implicit Liberty Galaţi puteţi citi în materialul Statul român îşi va mai lua încă o ţeapă de la Combinatul siderurgic de la Galaţi?.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Oţelul a ajuns într-o situaţie disperată şi încearcă să scoată bani şi din piatră seacă. Pe siteul oficial s-a publicat recent lista bunurilor scoase la licitaţie: 1. Peugeot - 307, 4+1 uşi break - Gri la un preţ de pornire a licitaţiei de 5600 lei; 2. Logan - A4 berlină - bej metalizat la preţul de pornire a licitaţiei de 7900 lei; 3. Logan - A4 berlină - albastru metalizat, preţ de pornire a licitaţiei de 7900 lei; 4. Logan - A4 berlină - albastru metalizat, preţ de pornire a licitaţiei de 9000 lei; 5. Daewoo Nubira - Berlină 4 uşi - Gri, preţ de pornire a licitaţiei de 1958 lei; 6. Audi Break A6 - allroad quatro - Gri, preţ de pornire a licitaţiei de 36050 lei; 7. Renault - Microbuz - Gri 2 +1 uşă laterală + 1 dublă spate, 16+1 locuri”, preţ de pornire a licitaţiei de 11250 lei; 8. Autocar - Volvo 9700 - 51 de locuri, pret de pornire a licitaţiei de 750000 de lei; 9. Modul fibră sticlă + Casa bilete, preţ de pornire a licitaţiei de 2500 lei; 10. Construcţie modulară Magazin suveniruri inclusiv mobilier + alarmă efracţie, preţ de pornire a licitatiei de 25000 lei; 11. Aparate gimnastică + Suporţi greutăţi inclusiv accesorii, preţ de pornire a licitaţiei de 2000 lei; 12. Maşină de spălat industrială, preţ de pornire a licitaţiei de 10500 lei; 13. Uscător rufe industrial, preţ de pornire a licitaţiei de 10500 lei; 14. mobilier birou 10 piese, preţ de pornire a licitaţiei de 350 lei; 15. instalaţie saună, preţ de pornire a licitaţiei de 15000 lei; 16. televizoare LCD 61 cm - 1 buc, preţ de pornire a licitaţiei de 450 lei.
Ieri, la sediul clubului de la Baza „Zoltan David” s-a desfăşurat prima şedinţă de licitaţie. „Am avut participanţi, au fost poziţii din listă care s-a ajuns să fie adjudecate cu de trei ori preţul de pornire. S-au strâns 65.000 lei, pe care îi vom folosi pentru plata salariilor restante din luna decembrie, precum şi pentru desfăşurarea în continuare a activităţii echipelor de juniori şi copii aflate încă în competiţie”, a precizat administratorul judiciar Mihail Bojincă. La prima strigare s-au vândut aparatura de fitness, mobilierul şi autoturismele Logan. În cel mai scurt timp se va organiza o altă şedinţă de licitaţie, la care piesa de rezistenţă va fi autocarul Volvo, evaluat la 150.000 de euro.
Altfel, Tribunalul Bucureşti nu publicase până la închiderea ediţiei sentinţa în procesul de insolvenţă.

Publicat în Sport

Spiritul Oţelului nu va muri niciodată. Suporterii roş-alb-albaştrilor au demonstrat acest lucru încă o dată sâmbătă dimineaţă, pe stadionul Dunărea, la partida Oţelul - Gloria Buzău, din eşalonul secund. „Derbiul suferinţei” a avut loc pe un teren foarte greu, mai ales după ploaia abundentă ce a căzut în ajun. În faţa a circa 400 de spectatori, puştii Oţelului s-au străduit şi pe alocuri au reuşit să lase o impresie bună. Buzoienii, aflaţi şi ei în insolvenţă, au început mai bine şi au deschis scorul în min.11 prin Koprindyhiyski şi au avut şi o bară prin Bobe (min.18). Starea terenului le-a dat mari bătăi de cap oţelarilor, dar chiar şi aşa aceştia au pus presiune pe adversari în ultimele 20 de minute. Momentul psihologic s-a consumat în min.72, când Istrate a ratat egalarea după ce a reluat alături un corner. Cu şapte minute înainte de final, Gloria a închis tabela la o fază fixă prin Bobe. Rezultat final: Oţelul Galaţi - Gloria Buzău 0-2 (0-1). Oţelul a aliniat formula: Şt. Bordieanu - R.Oprea, Iorguş, Maftei, Ciurea - Chiriac (min.81 Manău), I.Codreanu - Blănaru (min.86 Lepădatu), Istrate, Sefer (min.58 Fl. Toma) - Perju. Echipa gălăţeană se menţine pe locul XII cu 12 puncte şi va juca etapa viitoare tot pe teren propriu cu ACS Berceni (9 martie). Foto: Sorin PANĂ

Publicat în Sport

La ultimul termen în procesul de insolvenţă al Fotbal Club Oţelul SA Galaţi a apărut o rază de speranţă pentru echipa-fanion a oraşului nostru. Procesul a fost amânat pentru 13 ianuarie 2016, însă, deşi pare doar o prelungire a agoniei, de data aceasta există o rază de speranţă care vine chiar de la principalul creditor al echipei, Direcţia de Finanţe. Despre ce este vorba: ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 209/2015 privind anularea unor obligaţii fiscale precum şi a Ordinului ANAF prin care se stabilesc procedurile de anulare a obligaţiilor fiscale, creanţa DGRFP Bucureşti în sumă de peste 22 milioane de lei ar fi supusă procedurii de anulare. Administratorul judiciar al Oţelului a formulat o cerere către organul fiscal prin care solicită aplicarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale supuse noilor reglementări legislative. De altfel, şi procesul Oţelului cu ANAF, ce a avut termen în data de 19 octombrie, a fost amânat pentru că instanţa a pus în vedere ANAF, Direcţiei Generale de Soluţionare a Contestaţiilor din cadrul ANAF precum şi Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Galaţi să-şi exprime punctul de vedere cu privire la modalitatea de aplicare a procedurii de anulare a obligaţiilor fiscale. Reamintim că suma de 22.400.571 lei reprezintă diferenţe la impozite, majorări şi penalităţi pentru intervalul 2008 - 2013, deoarece clubul a plătit jucătorii în baza unor convenţii civile până în 2008. ANAF-ul a considerat că Oţelul nu a interpretat corect legea şi a stabilit decizii de plată pentru diferenţele constatate. 

Tot la termenul din 21 octombrie, s-a putut afla că, deşi Vlad Alexandru Răpişcă a renunţat la mandatul de administrator special din data de 31 iulie 2015, Adunarea Generală a Acţionarilor Oţelului, convocată de două ori, nu s-a putut întruni pentru a clarifica situaţia şi eventual pentru a numi un alt administrator special, pentru că acţionarii clubului, adică TNG Real Estate Management SRL şi Theta Proficiency SRL, nu s-au prezentat. Acesta este un semn clar că acţionarilor nu le mai pasă de echipă nici cât negru sub unghie, drept pentru care FC Oţelul Galaţi i-a fost ridicat dreptul de administrare.

Incluzând procesul de insolvenţă şi cel cu ANAF-ul despre care am făcut vorbire mai sus, echipa noastră are un număr impresionant de litigii, 40 dintre acestea fiind de natură sportivă, iar 6 sunt pe rolul instanţelor de judecată.  

Publicat în Sport

Emoţii din nou astăzi pentru familia Oţelul. La Curtea de Apel Bucureşti se va da verdictul în ceea ce priveşte procesul de insolvenţă, existând riscul ca să intrăm în faliment. Planul de reorganizare nu a fost aprobat de Adunarea Creditorilor şi acum rămâne de văzut ce vor hotărî judecătorii. Situaţia financiară este din ce în ce mai gravă, nefiind încă achitat baremul de arbitraj la meciul organizat pe teren propriu cu CS Baloteşti. Oţelul mai poate fi salvată încă odată, de data aceasta fiind vorba de suma cuvenită din drepturile de televiziune. Nu sunt bani mulţi, dar cei aproximativ 28000 de lei sunt vitali pentru supravieţuirea echipei în perioada imediat următoare.„Joi sau vineri, ne vor intra în jur de 7.000 de euro de la televiziuni. E o sumă mică, dar dacă eram mai sus în clasament primeam mai mult, în jur de 10.000. Aceşti bani sunt vitali pentru noi. Banii se dau în funcţie de locul în clasament, noi stăm foarte prost în clasament. Spre exemplu, echipele din prima parte a clasamentului, primele 6, vor primi în jur de 10.000 de euro, din ce am înţeles de la Auraş Braşoveanu. Vor fi 7.000 de euro în tur, vom beneficia de bani din drepturile TV şi în retur, dar nu şi în play-off/out”, a declarat directorul sportiv al grupării roş-alb-albastre Cristi Munteanu. Altfel, Oţelul s-a despărţit de doi dintre jucătorii cu care a început sezonul: Preda şi Ioniţă. Următorul joc oficial pentru echipa gălăţeană este programat vineri 23 octombrie, de la ora 17.00, la Constanţa cu Farul. Partida va fi transmisă pe canalul Neptun TV.

 

Publicat în Sport

Curtea de Apel Bucureşti a judecat cererea de anulare a actului administrativ dec.404/16.12.2014, referitoare la datoria de circa 5 milioane de euro a clubului de fotbal Oţelul faţă de ANAF. Aşa cum v-am mai informat, în luna aprilie Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice a cerut intrarea în procedura de faliment a clubului gălăţean, deoarece ANAF consideră că are de primit aproximativ 5 milioane de euro pentru că Oţelul a folosit convenţii civile şi nu contracte de muncă în perioada 2005-2008. La precedentul termen, soluţia pe scurt a Curţii de Apel a fost: „Respinge excepţia inadmisibilităţii contestaţiei formulată împotriva Deciziei de nemodificare a bazei de impunere nr. 2/31.05.2013. Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei ANAF pe cererea având ca obiect contestaţie împotriva Deciziei nr. 2/31.05.2013. Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Direcţia generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi şi excepţia inadmisibilităţii contestaţiei împotriva raportului de inspecţie fiscală. Admite excepţia inadmisibilităţii acţiunii în anularea actelor administrativ fiscale, având drept cauză: depăşirea duratei inspecţiei fiscale, lipsa menţiunilor privind audierea contribuabilului, lipsa semnăturii organului competent, încălcarea art. 89 alin. 1 lit. a Cod pr. fiscală şi depăşirea limitelor Avizului de inspecţie fiscală nr. 4207/22.06.2009, aceste motive de nelegalitate fiind invocate prin pct. 2.1 al contestaţiei. Acordă termen pentru continuarea judecăţii la data de 19.10.2015 cu citarea pârâţilor”. Decizia de astăzi a fost ca procesul să fie amânat pentru data de 14 decembrie.

În acest moment, problemele financiare la club sunt din ce în ce mai grave. Cheltuielile de organizare a partidei de sâmbătă de pe teren propriu, Oţelul - CS Baloteşti, scor final: 0-0, nu au putut fi suportate de club nici de această dată. „Ne mai trebuie bani, undeva la 40 de milioane de lei vechi, pentru a achita baremul de arbitraj. Fac apel la oamenii de bine din oraş, fac apel încă o dată la suporteri... Ei au făcut ca echipa să dispute meciurile echipei de seniori, de copii şi juniori. Vom face tot posibilul să plătim baremul de arbitraj pentru meciul cu Baloteştiul”, a declarat managerul sportiv Cristi Munteanu 9foto). Dacă nu se va reuşi achitarea baremului de arbitraj până joi, există riscul ca echipa gălăţeană să nu fie programată etapa viitoare, când trebuie să joace la Constanţa cu Farul.

Publicat în Sport
Pagina 1 din 2