Primăria municipiului Galaţi, în calitate de beneficiar, împreună cu Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi, în calitate de finanţator, au încheiat un contract de finanţare cu un prestator specializat în vederea realizării lucrărilor sistematice de cadastru, pe sectoare cadastrale, pentru înscrierea imobilelor în cartea funciară, indiferent de proprietar, în cadrul Programului de Naţional de Cadastru şi Carte Funciară. Este vorba despre terenuri situate exclusiv în extravilanul municipiului Galaţi, condiţie impusă de Legea nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, informează municipalitatea.

„Au fost înregistrate în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară 2.240 de imobile situate în 7 sectoare cadastrale. Etapele principale de prestare a serviciilor de înregistrare sistematică au constat în: organizarea lucrărilor de cadastru; studiul datelor analogice şi digitale; recunoaşterea terenului; stabilirea modului de execuţie a lucrărilor; derularea lucrărilor de specialitate; publicarea documentelor tehnice ale cadastrului; primirea şi soluţionarea cererilor de rectificare; actualizarea documentelor tehnice ale cadastrului şi emiterea extraselor de carte funciară; activităţi de informare publică. Contractul în valoare de 159.936 de lei se derulează în perioada martie 2020 - iunie 2021, fondurile fiind asigurate din bugetul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară“, precizează Primăria Galaţi.

Întreaga procedură a fost finalizată pentru sectorul cadastral 1, rezultând un număr de 498 imobile recepţionate, respectiv o suprafaţă de 253,59 ha. Sectorul cadastral 4 se află în perioada de publicare (timp de 60 zile, în perioada 15 februarie - 15 aprilie 2021) în vederea rectificării eventualelor neconcordanţe. Celelalte cinci sectoare cadastrale se află în etapele finale de înregistrare.

„Pentru sectorul cadastral 1, ce vizează imobilele amplasate în tarla 37, tarla 37/1, tarla 37/2, tarla 37/3, tarla 38, tarla 39, tarla 40, extrasele de carte funciară se găsesc la sediul Primăriei municipiului Galaţi, Biroul Cadastru - Serviciul Evidenţa Patrimoniului şi Cadastru, etaj 1, camera 109 şi pot fi puse la dispoziţia proprietarilor în fiecare zi, între orele 09.00-12.00, pe baza cărţii de identitate“, menţionează municipalitatea.

Publicat în Știrea zilei

Proprietarii de imobile din judeţul Galaţi, în care s-a finalizat procesul de cadastrare integral sau parţial, pot obţine gratuit actele de moştenitor dacă se află într-o situaţie de succesiune.

Persoanele care îşi pot face succesiunea gratuit sunt cele care au proprietăţi în localităţile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară (PNCCF).

În acest moment, în judeţul Galaţi, s-au eliberat gratuit un număr de peste 249.000 de imobile. Potrivit informaţiilor furnizate de OCPI Galaţi la solicitarea redacţiei Monitorul de Galaţi, din cele 65 de unităţi administrativ teritoriale (UAT-uri) din judeţ, patru sunt cadastrate în proporţie de 100%, (Matca, Valea Mărului, Vârlezi şi Băleni), iar în alte 58 de localităţi s-au desfăşurat lucrări de înregistrare sistemică a imobilelor în cadrul PNCCF.

Pentru lucrările de cadastru general, vor beneficia de finanţare din fonduri europene, alte 9 comune din Galaţi: Barcea, Bereşti-Meria, Frumuşiţa, Independenţa, Iveşti, Lieşti, Munteni, Şendreni şi Vânători.

Gratuitatea la plata onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moştenitor, a certificatelor de moştenitor suplimentar, a certificatelor de legatar şi a certificatelor de vacanţă succesorală în aceste localităţi este realizată de ANCPI în baza unui protocol de colaborare semnat cu Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, protocol care este în vigoare până în 2025.

Se poate obţine certificatul de moştenitor gratuit de orice cetăţean care deţine un imobil în localităţile ce fac obiectul înregistrării sistemice în aplicarea Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară, localităţi care au fost enumerate mai sus.

Publicat în Știrea zilei

Primăria municipiului Galaţi a început eliberarea certificatelor de atestare pentru construcţii. Conform Legii 150/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare (7/1996), noul document este obligatoriu la înscrierea dreptului de proprietate asupra construcţiilor în cartea funciară şi atestă faptul că ”edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei documentaţii cadastrale.

 

Documente necesare

 

- Cerere tip (se poate solicita la Registratura Generală a Primăriei);

- Copie după actul de identitate al titularului autorizaţiei de construire, în cazul persoanelor fizice, sau copie după certificatul de înregistrare emis de Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice;

- Acte notariale care să ateste calitatea titularului (acte de proprietate, acte de vânzare-cumpărare, etc.) în raport cu obiectul cererii, extras de carte funciară (după caz);

- Împuternicire autentificată la notar, în cazul solicitărilor în care titularul autorizaţiei de construire este reprezentat de altă persoană;

- Copie după autorizaţia de construire, autentificată la notar, conform cu originalul (dacă sunt emise mai multe autorizaţii, toate se supun acestei proceduri);

- Copie după procesul verbal întocmit la terminarea lucrărilor, autentificată la notar, conform cu originalul;

- Copie după procesul verbal de stingere a Anexei 2 sau Anexei 3 de la procesul verbal întocmit la terminarea lucrărilor, dacă este cazul. Acolo unde acestea au fost întocmite, copia trebuie autentificată la notar, conform cu originalul;

- Declaraţie pe propria răspundere, în forma autentificată la notar, prin care solicitantul declară că imobilul pentru care cere emiterea certificatului de atestare a fost edificat cu respectarea în totalitate a prevederilor din autorizaţia de construire şi construcţia  nu a suferit modificări de la data întocmirii procesului verbal încheiat  la terminarea lucrărilor.

În situaţia în care procesul verbal întocmit la finalizarea lucrărilor are întocmită Anexa 2 şi Anexa 3, este obligatorie stingerea acestora şi prezentarea documentelor (procese verbale), prin care s-a realizat stingerea anexelor. În caz contrar, documentaţia este invalidă şi nu se poate elibera certificatul de atestare.

Cererile însoţite de documentaţia completă se depun la Centrul de Informare a Cetăţeanului din cadrul Primăriei municipiului Galaţi, situat pe strada Fraternităţii nr. 1 (vizavi de BNR). Programul de lucru cu publicul pentru depunerea actelor este marţi şi joi, între orele  9.00 şi 12.00. În acelaşi loc se eliberează şi certificatele de atestare. Programul de lucru cu publicul pentru eliberarea documentelor este luni şi miercuri, între orele 9.00 şi 12.00.

Publicat în Comunitate