Consiliul Concurenţei a declanşat o investigaţie ce vizează un posibil comportament anticoncurenţial al unor companii în contextul participării în calitate de ofertanţi la procedurile de achiziţie publică având ca obiect activităţi de proiectare şi execuţie pentru realizarea proiectului „Hub Servicii (Centru de furnizare servicii electronice) la nivelul Ministerului Afacerilor Interne”.

Companiile investigate îşi desfăşoară activitatea pe piaţa serviciilor de lucrări de construcţii, piaţa serviciilor de instalaţii, piaţa serviciilor de comunicaţii şi alte activităţi conexe ale acestora din România: PORR Construct S.R.L. Bucureşti, Regia Autonomă Rasirom Bucureşti, M&D Cons Investiţii S.R.L. Bucureşti, Tema Energy S.R.L. Bucureşti, Metroul S.A. Bucureşti, S&T Romania S.R.L. Bucureşti, Ness Proiect Europe S.R.L. Ploieşti, Dataware Consulting S.R.L. Bucureşti, General Me.el Electic S.R.L. Băicoi, Structural Engineering and Technology S.R.L. Bucureşti, Tancrad S.R.L. Galaţi şi Rovis Lider S.R.L. Galaţi.

Autoritatea de concurenţă a demarat investigaţia ca urmare a unor indicii privind o posibilă coordonare a comportamentului comercial al companiilor menţionate, ce vizează fixarea directă sau indirectă a preţurilor de vânzare ori de cumpărare (sau orice alte condiţii de tranzacţionare) şi împărţirea pieţei serviciilor de lucrări de construcţii, pieţei serviciilor de instalaţii, pieţei serviciilor de comunicaţii şi alte activităţi conexe ale acestora din România, cu scopul de împiedica, restrânge ori denatura concurenţa.

Consiliul Concurenţei a primit o sesizare, de la unul dintre ofertanţi, privind posibile practici anticoncurenţiale ale companiilor participante la licitaţia organizată de Ministerul Afacerilor Interne. În acest context, Consiliul Concurenţei a efectuat inspecţii inopinate la sediile şi punctele de lucru ale unor companii care activează pe aceste pieţe. Inspecţiile inopinate au fost autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate.

În situaţia în care Consiliul Concurenţei va constata încălcarea regulilor de concurenţă, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

Publicat în Economie
Miercuri, 22 Septembrie 2021 00:00

Licitatii

ANUNȚUL privind vânzarea pentru bunuri mobile

Primăria Municipiului Galați prin Direcția Impozite, Taxe și Alte Venituri Locale, în temeiul art. 250 din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă face cunoscut că în ziua de 08.10.2021 la ora 10.00 în str. Domnească nr. 13, bl. L, parter, Galați, se va vinde la licitatie următorul bun mobil proprietate a debitorului EȘANU SORIN cu domiciliul fiscal în România, jud. Galați, mun. Galați: - Autoturism marca AUDI AVANT, SERIE ȘASIU SN040235, SERIE MOTOR 001762.

Preț de pornire la licitație este de 4,744.50 lei și este diminuat cu 25% conform art. 250 alin. 11 din Legea 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile și completările ulterioare. Prețul nu conține TVA.

Invităm pe toți cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte până în ziua precedentă termenului de vânzare următoarele: - oferta de cumpărare; - dovada plații taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; - împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, dacă este cazul; - pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; - pentru persoane juridice străine actul de înmatriculare tradus în limba română; - pentru persoane fizice române, copie de pe actul de identitate; - declarație pe propria răspundere a ofertantului prin care se certifică faptul că nu este persoana interpusă cu debitorul.

Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 260-261 din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin (2) lit.(d) din Legea 207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului.

Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru situat în str. Domnească nr. 13, bl. L – parter – Serviciul Urmărire și Executare Silită, Amenzi sau la telefon 0236-307.771

Publicat în Licitatii