Sâmbătă, 24 Decembrie 2022 00:00

Pastorală la Naşterea Domnului

 NAŞTEREA  DOMNULUI,

ARMONIE  ŞI  BUNĂVOIRE  ÎNTRE  OAMENI

Pastorală la Naşterea Domnului, 2022

 

† CASIAN,

din darul lui Dumnezeu,  Arhiepiscopul Dunării de Jos,

cinului monahal, sfinţiţilor slujitori

şi preaiubiţilor fraţi şi surori, credincioşi şi credincioase

din Arhiepiscopia noastră, har, bucurii duhovniceşti,

pace sfântă şi liniştitoare în inimi, în noi şi între noi,

cu sănătate deplină de Sfintele Sărbători

ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei,

iar de la smerenia Noastră arhiereşti binecuvântări!

„Hristos Se naşte, măriţi‑L!

Hristos din Ceruri, întâmpinaţi‑L!

Hristos pe pământ, bucuraţi‑vă!“

Iubiţi fraţi şi surori în Domnul,

Cu multă bucurie duhovnicească, în stare de pacificatoare rugăciune, uniţi în sfintele noastre biserici la Dumnezeiasca Liturghie ne deschidem inimile, le înălţăm către Domnul, iar El, „mititel şi‑nfăşă­ţel / în scutec de bumbăcel“, bate la „uşile“ sufletelor noastre, spre a fi primit „să Se nască / şi să crească / să ne mântuiască“! „Domnul Cel preabunul, ne‑a adus iarăşi Crăciunul“. Așa ne vesteşte, pe glas duios, colindul „sfânt şi bun“ la „fereastra“ lăuntrică a celor ce ne‑am născut în duhul sărbătorii, iar oaspetele aşteptat este şi trebuie să fie Domnul nostru Iisus Hristos!

Această convingere s‑a imprimat şi în cugetele noastre, ale credincioşilor de toate vârstele, indiferent de loc şi de condiţiile sociale, tocmai datorită marelui adevăr revelat: „Dumnezeu S‑a făcut om pentru ca pe om să‑l facă dumnezeu“[1] după har, aşa cum ştim de la Sfântul Atanasie cel Mare, încă din secolul IV.

Tot astfel, şi‑n tradiţia noastră creştină şi românească am primit mesajul Evangheliei în forme accesibile şi pline de luminoasă bucurie. Rugăciunile s‑au alcătuit în cele mai accesibile versuri, ridicate pe „portativul“ melosului popular, născându‑se astfel un gen nou de doxologii: colindele. Chiar dacă regăsim astfel de creaţii şi la alte popoare, nicăieri în lume ca la noi nu există o bogăţie de sensuri teologice, o sinteză completă şi complexă a adevărului Naşterii Domnului în interpretarea copiilor, cu glasurile lor îngereşti şi în luminoasele lor expresii dumnezeieşti.

Aceste bune‑vestiri, colindele, rezumă împlinirea profeţiilor, Naşterea de la Betleem şi primirea Domnului, nu doar ca amintire a realităţilor de acum două mii de ani, ci ca eveniment actual, real şi tainic, personal şi comunitar.

La noi şi spaţiul exterior îmbracă „hlamida“ Betleemului, dar mai ales cel interior, din casă şi din suflet, dezvăluie dimensiunea sfinţitoare a sărbătorii. Sufletele noastre devin peşteri betleemice primitoare pentru Naşterea lui Hristos în noi şi între noi.

Aceasta este suprema bucurie de a fi nu doar gazde temporare ale Mântuitorului. Ar fi prea puţin! Prin Naşterea Sa, actualizată în fiecare dintre noi, devenim  purtători de Hristos, hristofori şi biserici vii, cum ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt?“[2]; „Nu mai trăiesc eu (omul – s.n.), ci Hristos trăieşte în mine“[3].

Iubiţi credincioşi,

În lumina învăţăturii de credinţă, îmbogăţită prin viaţa liturgică şi acceptată ca o mare comoară spirituală în viaţa noastră, Naşterea Mântuitorului reprezintă temelia începutului sacru al trăirii noastre atât în viaţa aceasta, dar mai ales în speranţa intrării în cea veşnică şi fără de întristare.

Scara urcuşului, treaptă cu treaptă, în creşterea noastră lumească, se uneşte cu darul plinătăţii harului Duhului Sfânt, „în Hristos şi în Biserică“[4], împărtăşit la Botez şi necontenit îmbelşugat prin credinţă, prin fapte luminoase şi prin iubire jertfelnică. Omul de obârşie pământească se înnobilează cu „pecetea harului Duhului Sfânt“[5], urmând modelului divino‑uman, Persoanei Mântuitorului, Fiul lui Dumnezeu întrupat „pentru noi“, spre a ne readuce Tatălui ca fii ascultători, cum ne arată teologul iubirii, în urcuşul spre sfinţenie, Părintele Dumitru Stăniloae: „Fiul S‑a întrupat pentru a‑I aduce Tatălui mai mulţi fii de pe pământ“[6]. Dar această sacră alcătuire dumnezeiască şi omenească exprimă, în cel mai curat înţeles, bucuria Naşterii Domnului ca fapt mântuitor, pentru renaşterea noastră efectivă, spirituală şi pentru înaintarea prin asceză, post şi rugăciune către înduhovnicire, iar prin iertare şi iubire filantropică, spre îndumnezeirea firii omeneşti.

Nu se poate exprima în câteva fraze mulţumirea izvorâtă din inimă şi exprimată călduros către iubiţii noştri părinţi slujitori de la parohii şi centre sociale ori din învăţământ, către cinul monahal şi, mai ales, către dumneavoastră, fraţii şi surorile în Hristos, pentru ofranda rugăciunii zi de zi, sărbătoare de sărbătoare şi, mai cu seamă, seară de seară, la ora 2200, dar cu siguranţă „în tot timpul şi în tot locul“, pe patul de suferinţă, acasă, în spital, aici şi în toată lumea. Nu puţine sunt şi semnele iubirii lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinţilor, acte sacre de vindecări, mărturii de pacificare lăuntrică, de împăcare în noi şi între noi şi de liniştitoare clipe de lumină în inimi, privegheri, pelerinaje şi, mai cu seamă, marea şi impresionanta întrunire a slujitorilor din eparhie la Catedrala Arhiepiscopală, bucuraţi prin luminoasa isihie de Sfântul Grigorie Palama. În acelaşi duh a fost şi întâlnirea cu Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ, prin procesiunea cu sfintele sale moaşte la Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, de la Galaţi, cu prilejul împlinirii a trei decenii de oblăduire spirituală în Cetatea sa. Tot astfel s‑a amplificat programul duhovnicesc prin rugăciuni, privegheri şi activităţi filantropice.

Şi la Brăila, cu prilejul Sărbătorii Sf. Ierarh Nicolae, evlavioşi preoţi şi calzi rugători pelerini au privegheat toată noaptea, în semn de bucurie a comuniunii şi de aşezare a păcii Domnului pe „altarele“ inimilor!

O sinteză minunată a darului ceresc al rugăciunii în exerciţiul personal, familial şi comunitar liturgic, ori fratern, filantropic, la necazuri, la boli, la molime rămâne pelerinajul, timp de două săptămâni, în 145 de comunităţi creştine din Eparhie, cu Icoana făcătoare de minuni de la Mănăstirea Adam, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului“. Cine poate exprima recunoştinţa pentru biruinţa în atâtea încercări prin mila, iubirea şi neîncetata rugăciune a Maicii Domnului, „bucuria tuturor celor necăjiţi“[7]?!

Dar cine ar putea uita roua coborâtă peste arşiţa celei mai aspre secete, tocmai în timpul pelerinajului cu Icoana Maicii Domnului, ca dar şi răspuns la cereri, la privegheri şi la evlavioasele rugăciuni şi lacrimi din inimile credincioşilor noştri?!

Am primit cele mai frumoase „flori vii“ din „Grădina Maicii Domnului“, mărturiile în scris ale preoţilor şi ale pelerinilor, care se constituie într‑un adevărat tezaur spiritual şi îndemn misionar, pentru a intensifica şi mai mult rugăciunea „în tot locul şi în tot timpul“.

Puterea şi imboldul lăuntric în timpul smeritelor noastre rugăciuni s‑a arătat prin chemarea sfinţilor isihaşti: Sfântul Simeon Noul Teolog, Sfântul Ierarh Grigorie Palama şi Sfântul Cuvios Paisie de la Neamţ. Toţi ne rămân pentru totdeauna nu numai modele, ci împreună călători către Hristos Domnul, în cărarea spre inimi, încercând să vedem lucrarea rugăciunii asemenea unei candele. Forma ei suntem noi, uleiul – faptele bune, iar feştila – darul Duhului Sfânt, Care la imboldul Mântuitorului o aprinde şi, astfel, trăim aievea chemarea Sfintei Evanghelii: „Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din Ceruri“[8].

De fapt, în lumina faptei bune, rod al credinţei şi al rugăciunii, îl recunoaştem pe tot omul, fratele nostru bun. Această convingere actualizează Naşterea Domnului în noi, pentru ca şi între noi să se aştearnă comunicarea, comuniunea, filantropia, pacea lăuntrică şi solidaritatea socială. Dar rugăciunea rămâne suflu permanent al Duhului în sufletele, în inimile şi‑n făptuirea binelui „cu timp şi fără timp“[9].

Binecredincioşi fraţi şi surori în Domnul,

Rugăciunea înmulţită şi rodirile ei minunate în viaţa noastră personală şi comunitară continuă şi ne ajută să ne îndreptăm spre forme şi mai adânci, mereu izvorâtoare de iubire milostivă în trăirea pe care ne‑o dorim mult mai armonioasă, paşnică şi liniştită. În firea umană restaurată, înnobilată şi îndumnezeită prin Naşterea Domnului în propriile noastre persoane, trăim o dublă bucurie harică: de a fi primitori de Dumnezeu în noi şi de a deveni dăruitori pentru semenii noştri, asemenea lui Dumnezeu, deşi suntem limitaţi în realităţile omeneşti din această viaţă trecătoare.

Aşa ne arată şi rugăciunea liturgică de la Vecernia Naşterii Domnului. Iată textul: „Ce vom aduce Ţie, Hristoase? Că Te‑ai arătat pe pământ ca un om, pentru noi. Fiecare din făpturile cele zidite de Tine mulţumire aduce Ţie: îngerii cântarea, cerurile steaua, magii darurile, păstorii minunea, pământul peştera, pustiul ieslea, iar noi pe Maica Fecioara“[10].

În luminoasa sa disponibilitate, Sfânta noastră Biserică, la inspiraţia Preafericitului Părinte Patriarh Daniel şi cu aprobarea Sfântului Sinod, ne‑a solicitat în anul ce vine să oferim Domnului, prin bunăvoinţa, receptivitatea şi bunătatea sfinţiţilor slujitori, a cinului monahal şi a jertfelnicilor credincioşi, mai multă râvnă în pastoraţia plină de iubire şi de ajutorare a persoanelor de vârsta a treia. De asemenea, ca semn concret al perpetuării rugăciunii în comunitate, suntem invitaţi la acte de comemorare şi apreciere a imnografilor şi a cântăreţilor bisericeşti. Aşadar, psalţii de odinioară sunt surse permanente de frumuseţe a rugăciunilor aşezate pe aripile înălţătoare ale notelor muzicale, iar cântăreţii sunt fraţii noştri, continuatori credincioşi şi smeriţi ai acestei tradiţii, aidoma îngerilor prezenţi la Naşterea Domnului!

Dar poate că în ambele programe, de o mare actualitate şi continuatoare ale lucrării rugăciunii în viaţa noastră de zi cu zi, s‑ar cuveni să ne oprim asupra celui mai autentic dar de Crăciun – colindele, nu doar ca răspuns la darurile Naşterii Domnului, ci şi ca semn de preamărire, aşa cum a perceput românul să‑L primească pe Domnul în armonii dumnezeieşti, în dulcile cântări străbune.

Pentru că s‑a amintit despre importanţa cântului transferat de la îngerii din cer la „îngerii“ pământului – copiii, înţelegem mai bine astăzi, în sfintele biserici, la Naşterea Domnului, importanţa celei mai suave, dulci, calde, armonioase, hrănitoare şi mântuitoare rugăciuni, multiplicată, actualizată şi culeasă de la toate momentele Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei. Este colindul creştinesc şi românesc, rugăciunea sensibilă de pe „coardele“ inimii, atinse de „arcuşul“ credinţei!

Colindul este, va fi şi va dăinui în veşnicie drept răspunsul antifonic al stranei de pe pământ la cea din ceruri, corul îngerilor de sus şi cel al copiilor de pe pământ, uniţi într‑o perfectă simfonie. Iată o mărturie, între multe altele:

„Cerul şi Pământul,

 Cerul şi Pământul,

În cântec răsună.

Îngeri şi oameni,

Îngeri şi oameni

Cântă împreună.

Hristos Se naşte,

Domnul coboară,

Îngerii cântă,

Magii îl adoară,

Păstorii aleargă,

Ieslea o‑nconjoară.

Mari minuni se întâmplară.

Din răsărit vin,

Din răsărit vin,

Magi cu bucurie,

Cu dar de smirnă,

Cu dar de smirnă,

Aur şi tămâie.

Din cer Cuvântul,

Din cer Cuvântul,

În trup Se arată.

Noaptea din lume,

Noaptea din lume,

Zi se face‑ndată.

 

Conţinutul bogat al colindelor, izvorât din Evanghelie este oferit, spre bucuria şi înţelegerea noastră, pe calea simplităţii, a purităţii şi a sfinţeniei copilului, în duhul cel mai autentic şi‑n limbajul cel mai curat, popular‑românesc. Impresionează mai ales faptul că la români începutul colindatului este chiar Seara Sfântului Apostol Andrei! O fericită mărturie a formării în timp a poporului român, primitorului Evangheliei lui Hristos în inimi, prin credinţă şi prin creaţiile cele mai accesibile prin care localizăm Betleemul, „colo‑n jos“, în case, în suflete, în inimi, în noi şi între noi.

Dar haina, învelişul popular al colindelor conduce spre miezul interior al mesajului curat preluat din Evanghelie, din propovăduire, din biserică, spre inimile şi trăirea noastră creştinească. Taina Întrupării Domnului, urmată de cea a Botezului şi a Sfintei Euharistii, ni se dezvăluie pe înţelesul tuturor în colindul armonios şi pătrunzător în „cămara“ inimilor:

În vârful la nouă meri,

Dă‑i Domnului, Doamne,

Ard nouă lumânări,

Dă‑i Domnului, Doamne,

Pică nouă picături,

Dă‑i Domnului, Doamne,

Trei de vin şi trei de mir,

Dă‑i Domnului, Doamne,

Trei de apă limpejoară,

Dă‑i Domnului, Doamne,

Să‑i facă o băişoară,

Dă‑i Domnului, Doamne,

Dar în ea cine Se scaldă,

Dă‑i Domnului, Doamne,

Scaldă bunul Dumnezeu,

Dă‑i Domnului, Doamne,

Se scaldă se Iordăneşte,

Dă‑i Domnului, Doamne,

Cu apa Se limpezeşte,

Dă‑i Domnului, Doamne,

Cu sfânt mir Se miruieşte,

Dă‑i Domnului, Doamne,

Cu vinul Se‑mpărtăşeşte,

Dă‑i Domnului, Doamne!

Iată, așadar, bogăția rugăciunii exprimată comunitar prin frumusețea și dulceața sufletească a colindelor sporind evlavia creștină spre a ne învrednici de renașterea noastră „în Hristos şi în Biserică“[11]. Aceasta este temelia vieţii noastre, speranţa, bucuria, pacea, binecuvântarea, facerea de bine, unitatea, filantropia şi iubirea jertfelnică faţă de aproapele, tot omul de acasă, românul de pretutindeni şi străinul, fratele nostru de aici şi de oriunde.

Aşadar, fraţi şi surori, de Sfintele Sărbători să avem parte şi de bucuria renăscută prin primirea lui Hristos în suflete şi‑n inimi, în noi şi între noi. El ne va deschide braţele iubitoare, ne va însoţi în toate faptele bune, ne va îndemna să frângem din puţinul nostru. Pâinea frântă şi oferită nu se va împuţina! Se va înmulţi! Înmulţeşte, Doamne, dragostea fraternă, pacea interioară şi interumană! Dăruieşte‑ne, mai ales de Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului, Anului Nou şi Bobotezei, sănătate şi bucurii!

Să avem parte de pace lăuntrică, de linişte sufletească, de bucurie cerească, dătătoare de armonioasă convieţuire omenească, aici şi pretutindeni!

La mulţi ani!

Al vostru de tot binele voitor

şi către Hristos Domnul rugător,

† Casian

Arhiepiscopul Dunării de Jos

 

[1]. Sfântul Atanasie cel Mare, Trei cuvinte împotriva arienilor, Cuv. I, în: col. „P.S.B.“, vol. 15, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987, p. 202.

[2]. I Corinteni VI, 19.

[3]. Galateni II, 20.

[4]. Efeseni V, 32.

[5]. Rânduiala Tainei Mirungerii din cadrul slujbei Tainei Botezului.

[6]. Pr. Dumitru Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, ed. a II‑a, Editura Basilica, București, 2013, p. 101.

[7].  ÎPS Arhiepiscop Casian, „Bucuria tuturor celor necăjiţi“, Editura Arhi­epis­copiei Dunării de Jos, Galaţi, 2022.

[8]. Matei V, 16.

[9]. II Timotei IV, 2.

[10]. Stihiră la Vecernia Nașterii Domnului, în: Mineiul pe decembrie, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti, 2019, p. 506.

[11]. Efeseni V, 32.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

În această perioadă a sărbătoarilor de iarnă, Galaţiul este un adevărat spectacol de lumini pe timp de noapte, iar gălăţenii sunt încântaţi peste măsură de luminiţele din oraş. "Bravo! Anul acesta v-aţi întrecut pe dvs. cu luminiţele. Sperăm şi la anul să fie la fel de frumos şi să nu sărăciţi la capitolul iluminat", i-a transmis o gălăţeancă primarului Ionuţ Pucheanu, care a postat pe facebook câteva imagini cu decoraţiunile din oraş - vezi galeria foto .
Până şi gălăţenii plecaţi la muncă în străinătate au reacţionat la aceste imagini, trezindu-le dorul de casă: "Cu ajutorul lui Dumnezeu poate ajung şi eu să mă bucur cu gălăţenii mei. Acum sunt foarte departe... Sărbători fericite la toţi gălăţenii de pretutindeni, să fiţi binecuvântaţi de Dumnezeu, sănătate multă!".
Montarea decoraţiunilor de sărbători în Galaţi a început în luna noiembrie, iar zonele care vor lumina până la Bobotează sunt Parcul „Mihai Eminescu”, strada Brăilei, Inelul de Rocadă, Grădina Publică, Spicu - Romarta şi Siderurgiştilor - General.
De lucrări s-a ocupat asocierea SC Flash Lighting SRL - SC MK Illumination SRL, care are contract cu Primăria Galaţi până în noiembrie 2023. Vorbim de un contract încheiat pe 4 ani, 2019-2023, cu o valoare de 12.738.031,72 lei fără TVA.
Luminiţele au fost aprinse de edil pe 30 noiembrie, de Sf. Andrei. Evenimentul a avut loc în Grădina Publică. Cum s-a "aprins" Galaţiul de sărbătoare anul trecut, VEZI AICI!

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei

Urările de sărbători adresate rudelor, prietenilor, colegilor sau colaboratorilor ne aduc bucurie şi reprezintă gândul nostru de bine adresat celor care ne sunt dragi sau îi respectăm.
Pe internet circulă o mulţime de mesaje şi urări care pot fi preluate pentru a transmite prin SMS-uri sau mesaje pe reţelele sociale adresate celor care nu se află lângă noi la ceas de sărbătoare.
Vă prezentăm o "culegere" de mesaje din lumea internetului adunate şi înapoi la lume date, pe care le puteţi transmite cu ocazia Crăciunului:

De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi şi inima pentru speranţă bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri.

E sărbătoare! Bucură-te de pace şi lumină alaturi de cei dragi ţie. Dăruieşte din toată inima şi deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste şi fericire. Lasă-ţi sufletul să renascş şi trăieşte fiecare zi ca pe un dar nepreţuit.

Fie ca sărbătorile de anul acesta să vă umple sufletul de bucurie, încredere, speranţă şi iubire. Să primiţi cele mai dorite şi neaşteptate cadouri voi şi cei apropiaţi.

Sărbători fericite cu bucurii şi împliniri alături de cei dragi! Să vă găsească Sfintele Sărbători cu masa bogată şi sufletul curat!

Fie ca bucuria şi liniştea aduse de sfintele sărbători să vă însoţească pe tot parcursul vieţii!

Fie ca în perioada sărbătorilor să vezi lumea cu ochii unui copil, să trăieşti minunea dragostei şi să te bucuri de absolut tot ce are de oferit această sărbătoare!

Dragostea înseamnă spiritul sărbătorilor! Nu uita că Dumnezeu ne iubeşte atât de mult, încât ni l-a dăruit pe fiul Său. Să îl sărbătorim astăzi!

Fie ca spiritul blând al Sfintelor Sărbători să coboare asupra voastră doar bucurie şi senin, prosperitate, veselie şi sănătate! Sărbători Fericite!

Pe vremuri oamenii aveau cruce de lemn şi inimă de aur. Acum au cruce de aur şi inimă de lemn. Fie ca sfântă sărbătoare să readucă aurul în sufletele noastre. Să aveţi parte numai de lumină în inimă şi gând. Sărbători fericite!

În această noapte uită gândurile negre. Ai multe alte nopţi în care să te ocupi de ele. Linişteşte-ţi sufletul şi trimite câte un gând frumos către fiecare dintre cei dragi şi o să te simţi împăcat.
 
Crăciun cât mai luminos, vis de iarnă călduros, linişte lângă cei dragi, veste bună dinspre magi!

În noaptea sfântă de Crăciun lasă deoparte grijile şi supărările. Deschide-ti inima şi primeste un strop din binecuvântarea care se revarsă peste lume în această noapte!

Fie ca Pruncul născut în ieslea din Bethleem să vă umple casele şi vieţile cu bucurie, sănătate şi multă înţelepciune pentru anul care vine. LA MULŢI ANI!

Moş Crăciun bate la uşă, scoate mâna din mănuşă şi vă dă din palma lui darurile cerului, lângă brad şi lângă foc să vă umple de noroc!

Sărbatorile Crăciunului şi Anului Nou să vă aducă tot ce-i mai bun pe lume, multă iubire, fericire şi prosperitate.

E sărbătoare! Bucură-te de pace, lumină si căldură alături de cei dragi tie. Dăruieşte din toata inima si deschide-ţi sufletul pentru a primi dragoste si fericire. Lasă-ti sufletul să renască si trăieste fiecare zi ca pe un dar nepretuit.

Aceasta e o noapte specială, în care poţi întâlni o persoană specială! Este vorba despre copilul care ai fost. Uită pentru o noapte grijile si retrăieste miracolul noptii de Crăciun!

Bogăţie câtă vreţi, Sănătate pentru toţi, Iar la anul care vine Să vă fie şi mai bine. Să vă fie casa, casă, cu bucate noi pe masă, Moş Crăciun cu sacul plin, drumu-n viaţă cât mai lin.

Îţi urez, ţie şi familiei tale, multă sănătate, fericire şi MULT NOROC în viitor! LA MULŢI ANI! Sper ca această sărbătoare sa vă aducă numai fericire în casă şi familie!

Fie ca sărbătorile de iarnă să vă aducă bucuria Crăciunului prin speranţă, spiritul Crăciunului prin pace, emoţia Crăciunului prin dragoste.

Fie ca aroma de brad, portocala, colindele, cozonacul cald si mirosul de iarnă să vă umple inimile de bucurie şi sufletele de linişte. Crăciun Fericit!

Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor si cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire si fericire. Sărbători fericite!

E timpul sa închizi ochii şi să-ţi amintesti de Crăciunul copilăriei tale. E timpul să-ţi aminteşti cum stăteai cu nasul lipit de geam încercând să-l vezi pe Moş Crăciun.

Trăieste în culori de Crăciun! Fii gazda colindelor care ne readuc sfinţenia de altă dată.

Îţi doresc să culegi din fiecare Crăciun sfinţenie, bucurie, lumina pe care să o împarti tot anul cu cei dragi!

Să ningă în noaptea de Crăciun cu vise împlinite! Învaţă să visezi, păşeşte dincolo de real, Crăciunul face minuni!

Moşul vine cam tiptil, niciodată nu-l simţim, dar de fiecare dată, lasă-n fiecare poartă fericire, bucurie, sănătate pe vecie! CRĂCIUN FERICIT!

Sfintele Sărbători de Crăciun şi Anul Nou să vă aducă sănătate, putere de muncă şi multe satisfacţii alături de cei dragi. La Multi Ani !

Din lumina sărbătoririi naşterii Domnului şi din speranţa ce însoţeşte Noul An, gânduri bune şi urări de sănătate, împliniri şi bucurii tuturor!

Farmecul zilelor de Crăciun să te însufleţească şi să-ţi lumineze toată fiinţa! Bucură-te de adevărata semnificaţie a acestei sărbători alături de toţi cei pe care îi iubeşti!

Cu mult drag ne gândim la voi, acum în preajma sărbătorilor. Vă doresc din tot sufletul, SĂRBĂTORI FERICITE, toate dorinţele să vi se împlinească!

Anul 2023 ce stă să vină să vă aducă sănătate, fericire şi împlinirea tuturor speranţelor! Sărbători fericite! LA MULŢI ANI!

Sfintele Sărbători de Crăciun să vă aducă fericire câta poate moşul să ducă, bucurie, cât pot spiriduşii să care şi multă dragoste: câta pot renii să zboare!

Sărbătorile albe să vă găsească veseli, fericiţi şi multumiţi de realizările din acest an! Vă doresc ceea ce-mi doresc şi mie: SĂNĂTATE, că-i mai bună decât toate!

Cel mai mare dar pe care ni-l poate aduce Crăciunul sunt o familie fericită şi prieteni dragi aproape. Crăciun fericit!

Una dintre bucuriile Crăciunului este să te gândeşti la persoanele speciale din viaţă si tu esti una dintre acele persoane minunate! Să ai un Crăciun fericit!

Crăciunul este acea perioadă minunată în care te gândesti la toţi cei dragi şi… la ce mărime poartă la pulover! Să ai un Craciun magic!

Fie ca viaţa ta să fie colorată si veselă asemenea unui… brad de Crăciun! Sărbători fericite!

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă îţi doresc multă sănătate, fericire şi numai împliniri să-ţi aducă noul an!

Lumina Naşterii Lui Iisus se întinde de la o casă la alta, de la o inimă la alta, iar căldura şi bucuria Crăciunului ne aduce pe toţi mai aproape! Crăciun Fericit şi un An Nou plin de satisfacţii!

Pe la colţuri unii spun că există Moş Crăciun. Că i-aţi scris şi c-o sa vină, să v-aducă-n pumni lumină! Lângă brad şi lângă foc, să v-aducă mult noroc!

Tată Iubitor, ajută-ne ca de Crăciun să ne reamintim de Naşterea Lui Iisus, si să spunem şi altora, cu ajutorul colindelor; să vorbim despre bucuria păstorilor, despre închinarea celor 3 înţelepţi; să închidem uşa sentimentelor de ură şi să o deschidem pe cea a iubirii. Crăciun Fericit!

Cu colinde de Crăciun, vă doresc un an mai bun şi cu dragostea creştină, să primiti în dar lumină, zurgălăi de flori de gheaţă, mult noroc s-aveti în viaţă. La Multi Ani cu Sănătate!

De sfintele Sărbători să deschidem uşa pentru oaspeţi dragi, şi inima pentru speranţă, bucurie şi lumină. Să fim mai buni şi să privim înainte cu încredere, ştiind că dacă avem credinţă, drumul din faţa noastră va fi presărat cu împliniri.

Credinţa, speranţa, un nou început, iubire, cadouri, prieteni adevăraţi sunt doar câteva din lucrurile pe care îţi doresc să le ai de Crăciun!

L-am visat pe Moş azi noapte, venea tare de departe cu un sac mare în spate să aducă sănătate, deci aşteaptă-l că el vine, dar acum este la mine!

Un an nou mai fericit, Cu de toate garnisit, Sanatate si iubire Si cu multa fericire!

Să vină Crăciunul şi toţi clopoţeii din brad să-ţi cânte colindul magic care să poarte cu el încrederea, puterea şi speranţa de care ai nevoie! Crăciun fericit!

De Crăciun, s’aveţi brad încărcat, bogat, pahar închinat, vin curat, gând luminos şi împliniri. Crăciun Fericit!

Să primim odată cu colindătorii şi lumina, căldură, liniştea, dragostea şi împăcarea celui nou, veselia şi viaţa. Ca iarba sub zăpadă, ca fulgul în zbor să primim speranţa unui an nou.

Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de căldură şi duioşie, iar norocul să te urmeze oriunde. Crăciun Fericit!

În cupa de cristal a Crăciunului adaug o picătură de bunătate şi linişte astfel încât magia Sfântului Crăciun să te plimbe pe voalul credinţei şi a bucuriei ca s-a născut pentru noi Iisus Cristos.

Frumuseţea iernii, cu dulcele ecou al colindelor şi cu imaginea celor dragi în suflet să vă aducă împlinire, iubire şi fericire. Sărbători fericite!

De Crăciun este momentul să uităm de griji şi supărări, să iertam şi să iubim şi să ne amintim ca nu suntem niciodată singuri!

Lumina sfântă venită în Ajun să vă aducă în suflet un veşnic Crăciun. Sărbători de vis alături de cei dragi!

Sfintele Sărbători ale Crăciunului şi Noul An să vă aducă, bucurie în case, mult noroc şi sănătate alături de cei dragi! La multi ani!

Fie ca Naşterea Domnului să vă lumineze sufletele şi casa, să aveţi parte de sănătate, belşug şi fericire!

În prag de sărbători, cu pacea, lumină şi căldură în suflet, vă doresc sa aveţi parte de zile minunate, de un Moş Crăciun darnic şi bun. Crăciun fericit şi La multi ani!

Publicat în Comunitate

Cupa României Betano a programat la mijlocul săptămânii ultimele partide din faza grupelor. SC Oţelul a întâlnit pe teren Gloria Buzău. Managerul tehnic Dorinel Munteanu a decis să înceapă cu o formulă inedită, cu câţiva jucători care au fost folosiţi mai puţin în campionatul Ligii a 2-a. De partea cealaltă, Adrian Mihalcea a ales formula standard. Buzoienii au avut iniţiativa în prima repriză şi au deschis scorul în min.29, la o gafă a lui Markovic. Oţelarii au evoluat mai bine în partea a doua, când au irosit câteva ocazii de gol prin Cisotti, Neagu, Adăscăliţei, Gorovei sau Berisha, dar cei care au punctat încă o dată pe tabelă au fost oaspeţii. Rezultat final: SC Oţelul - Gloria Buzău 0-2 (0-1).
Managerul tehnic Dorinel Munteanu a aliniat formula: R.Pop - Rus, Ghiocel, Azinovic, D.Panait - Markovic (min.33 I.Neagu), Cisotti (min.71 Adăscăliţei), Gorovei - Jardan (min.74 Berisha), Bokhashvili (min.33 D.Cireş), Mitoi (min.46 Maxim). Oţelul părăseşte Cupa României, dar, în ciuda ultimului rezultat negativ, putem concluziona că a avut un an bun, cu rezultate notabile după promovarea în eşalonul secund, terminând pe locul 3, cu şanse mari de calificare în play-off.

Publicat în Sport
Miercuri, 07 Decembrie 2022 13:54

Florin Salam "l-a luat" pe Putin pe Google

Google România a întocmit un top al celor mai populare căutări în motorul de căutare pentru anul 2022.
Ucraina se află pe primul loc în top, războiul acesteia cu Rusia fiind una dintre principalele curiozităţi ale românilor, notează antena3.ro.
Pe poziţia a doua în topul celor mai populare căutări a fost „recensământul”, un subiect care îi priveşte pe toţi românii şi mai ales că anul acesta, pentru prima dată în România, recensământul s-a făcut şi online.
Top 3 este completat de „Regină Elisabeta”. Monarhul Regatului Unit al Marii Britanii, Regina Elisabeta a II-a, a murit pe 8 septembrie. Cel mai longeviv monarh din istorie avea 96 de ani când a plecat dintre noi.

Top 10 căutări populare pe Google în 2022
1. Ucraina
2. Recensământ
3. Regina Elisabeta
4. Rusia
5. Nosfe
6. Florin Salam
7. iPhone 14
8. Putin
9. Eurovision
10. Schimbări climatice

Cele mai căutate reţete pe Google în 2022

În totul celor mai căutate reţete online anul acesta au fost prăjituri, ciorbe, preparate tradiţionale, dar şi unele exotice precum „tempura”.
Clasica „negresă” a ocupa prima poziţie în topul căutărilor, urmată de „ciorbă de miel tradiţională” şi „zacuscă”.

Top 10 cele mai căutate reţete pe Google în 2022
1. Negresă
2. Ciorbă de miel tradiţională
3. Zacuscă
4. Pască fără aluat
5. Cozonac cu nucă reţeta bunicii
6. Tempura
7. Clătite pufoase
8. Balmoş
9. Ciorbă a la grec
10. Macarons

Top 10 cele mai căutate filme pe Google în 2022
1. Team Building
2. Capra cu trei iezi
3. Black Adam
4. Thor love and thunder
5. Morbius
6. 365 days: This day
7. Encanto
8. Top Gun
9. Uncharted
10. Spider man: No way home.

Publicat în National
Duminică, 04 Decembrie 2022 14:21

Caravana Coca-Cola 2022 ajunge la Galaţi

Coca-Cola aduce spiritul Crăciunului în orasele din Romania odată cu revenirea celebrelor sale caravane de Crăciun Coca-Cola. Timp de aproape trei decenii, de când au luminat pentru prima dată micul ecran într-o reclamă TV la mijlocul anilor 1990, caravanele au fost un semnal al începerii sezonului festiv.

În Romania, Caravana Coca-Cola va ajunge în Bucuresti, Sibiu, Timisoara, Craiova, Oradea, Cluj Napoca, Constanta, Suceava, Iasi, Galati, Targu Jiu şi Pitesti, unde ii va astepta pe toti cei care vor sa se bucure de atmosfera de Craciun intr-o atmosfera festiva, plina de surprize. De la festivalul Caravanei nu vor lipsi:

- Experiente senzoriale: disponibile pentru toti cei curiosi sa descopere magia Craciunului intr-o activare multi senzoriala inedita.

- Fotografii în decor de poveste: fotografii care se pot transforma in cărţi poştale personalizate pentru familie sau prieteni.

- O intalnire cu Moş Crăciun: ca de fiecare dată Moş Crăciun îi aşteaptă pe cei prezenţi să povestească şi să îşi facă poze împreună intr-un decor magic.

- Colinde: toti cei prezenti pot asculta sau chiar canta împreuna colinde si alte cantece de sezon, avand la dispozitie versuri din care se pot inspira.

“Caravana de Craciun Coca-Cola a devenit o tradiţie îndrăgită care aduce familiile şi comunităţile locale împreună pentru a se bucura de magia Crăciunului. Anul acesta, mai mult ca oricând, sărbătorim spiritul şi tradiţia Crăciunului şi faptul că, indiferent de obstacole, acesta îşi găseşte mereu calea de a ne aduce mai aproape, alaturi de familie, de prieteni si de alti membri ai comunitatii, bucurandu-ne împreuna de aceste momentele de sarbatoare”, a declarat Iuliana Nedelcu, Marketing Director Coca-Cola România.

Caravana Coca-Cola dă startul oficial al Crăciunului şi a pornit la drum, pe data de 29 noiembrie, iar la Galaţi va fi prezentă în perioada 16-17 decembrie 2022.

Publicat în Eveniment

Asociaţia Open Hub, cu sprijinul Thecon, organizează, pentru al patrulea an consecutiv, programul caritabil Leru.ro - Magazinul Online de Fapte Bune, unde cei interesaţi sunt invitaţi să se implice în susţinerea unei cauze diferite de la o ediţie la alta. "Pentru al patrulea an consecutiv, cu ajutorul a zeci de voluntari care au donat expertiză, timp sau obiecte, am relansat magazinul online www.shop.leru.ro. La evenimentul Noaptea Elfilor, desfăşurat pe 18 Noiembrie, profesionişti voluntari din domeniul IT şi nu numai au finalizat construirea Magazinului Online de Fapte Bune, într-un nou format, adaptat la conceptul din 2022. Scopul este ca, prin intermediul donaţiilor colectate până la finalul lunii decembrie prin intermediul Leru.ro, să conturăm viitorul a 15 elevi valoroşi provenind din medii defavorizate, printr-un program complex de educaţie antreprenorială", transmit organizatorii.

EMPREYouth, cauza ediţiei Leru.ro 2022. "În parteneriat cu Asociaţia Pentru Antreprenoriat din România (APAR) ne-am propus ca 15 liceeni din zona SE a României, ale căror rezultate la învăţătură sunt excepţionale, să beneficieze de un program intensiv de educaţie financiară şi antreprenorială: o tabără dedicată şi ateliere de mentorat în programul EMPREYouth. Acest program intensiv îi va pregăti pe tineri pentru un start sănătos în viaţa de adult şi le va mări şansele de a-şi contura un viitor financiar sustenabil. În cadrul taberei, tinerii vor putea lucra la idei de business proprii, pe care le vor putea prezenta în faţa unor potenţiali finanţatori, respectiv vor primi şansa de a implementa ideea de business cu ajutorul mentorilor desemnaţi în programul EMPREYouth", precizează organizatorii.

! Cea mai simplă metodă de a susţine educaţia şi faptele bune cu impact pe termen lung. "La fel ca şi în ediţiile anterioare, ambiţia noastră este de a defini cuvântul ler ca simbol al filantropiei în preajma sărbătorilor de iarnă şi de a susţine educaţia viitoarelor generaţii. Ne dorim ca şi anul acesta să atragem cât mai mulţi susţinători şi donatori care să rezoneze cu ideea EMPREYouth. Acestora le propunem mai multe modalităţi de implicare pentru ca, împreună, să strângem cei 18.000 de Euro pentru a contura viitorul celor 15 elevi. Cea mai simplă metodă de a susţine educaţia şi faptele bune cu impact pe termen lung este să achiziţionezi (cu plata exclusivă cu cardul) unul dintre produsele disponibile deja pe www.shop.leru.ro. Valoarea cumpărăturilor este transformată în donaţie directă ce va contribui la realizarea taberei de educaţie financiară şi antreprenorială EMPREYouth", menţionează organizatorii.

Publicat în Comunitate

Agenţia Reuters informează că Stephanie Frappart din Franţa a devenit prima femeie arbitru care a oficiat la Cupa Mondială masculină de fotbal, după ce a făcut parte din brigada care a condus partida dintre Polonia şi Mexic (scor 0-0), disputată marţi, în Grupa C a turneului final din Qatar. Frappart a fost al patrulea oficial al meciului desfăşurat pe Stadium 974 din Doha, în cursul căruia polonezul Robert Lewandowski a ratat primul penalty la CM 2022. Franţuzoaica se numără printre cele trei femei incluse pe lista arbitrilor Cupei Mondiale din Qatar, împreună cu rwandeza Salima Mukansanga şi japoneza Yoshimi Yamashita, alături de trei arbitri asistenţi de sex feminin: Neuza Back (Brazilia), Karen Diaz Medina (Mexic) şi Kathryn Nesbitt (Statele Unite).

Publicat în Sport

O sală arhiplină a participat la ultima seară din ediţia XVII a Festivalului muzical "Leonard", organizat de Teatrul Naţional de Operă şi Operetă "Nae Leonard". În regia artistică a italianului Paolo Bosisio, asistat de Adrian Mărginean, spectatorii s-au reîntâlnit cu celebra operă Tosca de Giacomo Puccini. Tosca, cu partitura sa complicată, dar rafinată, a fost interpretată impecabil de o echipă care a inclus trei solişti de marcă, invitaţi speciali pe scena gălăţeană: soprana Nadia Cerchez (Republica Moldova), tenorul Adrian Dumitru (Bucureşti) şi baritonul Lucian Petrean (Bucureşti), sub bagheta dirijorală a maestrului Victor Dumănescu (Cluj-Napoca). Au mai interpretat Sebastian Băncilă, Dominic Cristea, Tudorel State, Elvis Butunoi, Bogdan Baicu şi Florina Nistor. VEZI FOTO, în Galeria de imagini de mai jos!

Publicat în Comunitate

Chiar dacă Sărbătorile Galaţiului se organizează în iunie, şi de Sfântul Andrei, patronul spiritual al municipiului Galaţi, gălăţenii vor avea posibilitatea să se bucure de evenimente artistice.
Astfel, în perioada 30 noiembrie - 04 decembrie 2022, Primăria municipiului Galaţi va organiza „Târgul de Sfântul Apostol Andrei” - 2022 în Grădina Publica, unde vor fi montate căsuţe în care meşterii populari vor veni cu creaţii proprii, va fi montată o scenă acoperită pe care se vor desfăşura evenimente culturale şi artistice şi vor fi instalate sisteme de sunet şi lumini.
În acest sens, Primria municipiului Galaţi a lansat o achiziţie publică pentru servicii de organizare a acestui eveniment cu o valoare estimată de 110.000 lei fără TVA.
Programul complet va fi făcut public după ce va fi stabilit cu societatea care va prezenta cea mai bună ofertă şi va adjudeca acest contract.

Informații adiționale

  • editie 1
Publicat în Știrea zilei
Pagina 2 din 10