Advertorial

Advertorial

Mașina de spălat vase este, cu siguranță, de foarte mare ajutor în bucătărie. Te ajută să economisești timp, curăță foarte bine vasele, folosește o cantitate mai mică de apă decât spălarea manuală, dacă ar fi să numim câteva dintre avantajele sale. Unde mai pui că dacă nu mai speli de mână, îți protejezi pielea de substanțele abrazive din detergenții de spălat vase.

Când te-ai obișnuit să n-ai grija spălatului vaselor, iar mașina se defectează, vrei să intervii cât mai repede pentru a remedia problema. Deși uneori o poți rezolva personal făcând ajustările necesare, alteori e nevoie să apelezi la un service pentru reparații. În lipsa unui fond de urgență care să acopere costurile, poți să apelezi la credite nebancare urgente online.

Cele mai frecvente cauze ale defecțiunilor și când e momentul să contactezi un service

Uneori e suficient să verifici dacă mașina este conectată corect la priză ori să te asiguri că priza nu are probleme.

O alta defecțiune este evacuarea incorectă sau deloc a apei. În acest caz, e posibil ca filtrele și scurgerile mașinii să aibă nevoie de curățare. Poți găsi filmulețe cu instrucțiuni pe site-ul producătorului, precum și sfaturi de întreținere pentru a preîntâmpina această problemă. Verificarea furtunului de evacuare este încă o variantă – acesta nu trebuie să fie îndoit ori răsucit, sau să aibă blocat în interiorul lui vreun corp străin.

De asemenea, este important și să verifici dacă robinetul de alimentare are defecțiuni sau dacă apa are presiune.

Dacă mașina de spălat vase scoate zgomote care te deranjează, verifică manualul tipărit sau online al acesteia, pentru a le putea identifica. Poate fi vorba doar despre o încărcare incorectă ori despre înfundarea pompei. Manualul sau pagina de ajutor a site-ului producătorului te poate ajuta și în acest caz.

Tot așa verifici și dacă brațele de pulverizare ale mașinii trebuie curățare și cum să faci asta, care este modalitatea corectă de încărcare cu vase și tipul de agent de curățare pe care trebuie să îl folosești. Mai există și situația în care un filtru înfundat face ca interiorul mașinii să capete un miros neplăcut – un motiv în plus să o cureți. De toate aceste aspecte depinde buna ei funcționare!

Însă, dacă știi sigur că mașina întrerupe siguranțele de la panoul de curent, iar motivul nu este că acesta nu suportă utilizarea mai multor electrocasnice, e momentul să iei legătura cu un service.

Tot la un service trebuie să apelezi și dacă mașina de spălat pompează continuu și nu ai regăsit nicio rezolvare în indicațiile producătorului sau dacă mașina pur și simplu nu mai pornește. E posibil să fie nevoie de înlocuirea unor piese. Dacă este indicat în panoul de comandă, reține și codul de eroare apărut pentru a-l putea comunica unui specialist.

Cum acoperi costurile de reparație?

Dacă ai nevoie de bani pentru achitarea reparațiilor sau chiar pentru înlocuirea mașinii de spălat vase, poți solicita credite rapide.

Ulterior, poți începe să lucrezi și la bugetarea lunară, ceea ce îți va fi cu siguranță de ajutor pentru a achita cât mai repede ratele – în acest fel poți beneficia de rambursare anticipată, adică de recalcularea dobânzii, care va în consecință mai mică. Rambursarea anticipată poate fi parțială, atunci când achiți doar o parte din datorie, sau integrală, când plătești în avans toată suma pe care o mai ai în soldul curent.

Unitatea Administrativ - Teritorială Municipiul Galați anunță finalizarea implementării proiectului cu titlul  „Modernizare linii tramvai și carosabil străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918”, cod MySMIS 121363, finanțat  prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile,  Prioritatea de investiții 4.e - Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectiv specific 4.1 - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, în baza contractului de finanțare nr. 4248 din 23.04.2019 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de sprijinirea dezvoltării urbane prin îmbunătățirea infrastructurii fizice de baza aparținând UAT Municipiul Galați.

Obiectivul specific al proiectului a vizat reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Galați prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al municipiului pe străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918 astfel:

- reabilitarea căii de rulare a tramvaiului;

- reabilitarea și modernizarea stațiilor de transport public de călători;

- construirea sau modernizarea pistelor pentru biciclete și a trotuarelor precum și reabilitarea părții

   carosabile a infrastructurii rutiere;

- plantarea de arbori și arbuști, realizarea de înierbări.

Rezultate obținute

În cadrul proiectului au fost executate următoarele categorii de lucrări:

- reabilitarea căii de rulare a tramvaiului și a rețelei de alimentare;

- realizarea de structuri rutiere cu straturi asfaltice noi, realizarea de locuri de parcare noi, reamenajare trotuare, execuția de piste noi pentru bicicliști;

- reabilitarea și modernizarea stațiilor de transport public de călători, lucrări care au vizat și amenajarea a 11 peroane de tramvai pentru debarcarea/îmbarcarea călătorilor;

- executarea lucrărilor pentru reabilitarea conductelor de alimentare cu apă: subtraversări, tronsoane de conducte magistrale, noduri hidraulice, cămine de vane și altele;

- modernizarea și alimentarea cu energie electrică a sistemului de iluminat public (stradal, pietonal și piste biciclete);

- rețea canalizație pentru distribuție rețele de fibră optică, telefonie și televiziune comercială;

- stații de încărcare autovehicule;

- lucrări de siguranța circulației (realizarea semnalizării rutiere prin marcaje rutiere și indicatoare rutiere);

- lucrări de peisagistică și mobilier urban, plantarea de arbori și arbuști, realizarea de înierbări.

Impactul proiectului

Proiectul, pe lângă rezultatele pozitive directe, generează și următoarele beneficii:

- scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră;

- creșterea estimată a numărului de pasageri transportați în cadrul sistemelor de transport public de călători construite/modernizate/extinse;

- creșterea estimată a numărului de persoane care utilizează traseele pentru biciclete si traseele pietonale.

Beneficiari ai rezultatelor proiectului sunt atât persoanele care folosesc mijloacele de transport în comun în  Municipiului Galați, cât și persoanele care se deplasează pe jos sau cu bicicleta pe străzile Siderurgiștilor și 1 Decembrie 1918, precum și agenții economici din zona riverană și participanții la trafic, persoanele cu dizabilități.

Valoarea totală a proiectului este de 104.373.966,18 lei, din care valoarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 76.183.986,61 lei.

Perioada implementare : 23.04.2019 - 31.03.2022.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0236321255, Manager proiect – domnul Ovidiu Costea,  e-mail costea.o@primariagalati.ro

Luni, 21 Martie 2022 12:11

Comunicat de presă 21.03.2022

COMUNICAT DE PRESĂ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI „DOTAREA UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN COMUNA BRANIȘTEA, JUDEȚUL GALAȚI CU ECHIPAMENTE ELECTRONICE”

COMUNA BRANIȘTEA, cu sediul în județul Galați, localitatea Braniștea, str. DJ251L, telefon 0236.332.408, branisteaprimarie@yahoo.com, înregistrată sub nr. 19186 la Registrul autorităților publice, CIF 4461970, reprezentată legal prin Adămache Marian Primar, anunță finalizarea proiectului ”Dotarea unităților de învățământ din Comuna Braniștea, Județul Galați cu echipamente electronice”, cod MySMIS 145625, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  în baza Contractului de finanțare nr. 457 din 01.10.2021, încheiat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, în calitate de Organism Intermediar  pentru Programul Operațional Competitivitate.

Proiectul se implementează pe o perioadă de 8 luni, începând din 01.10.2021 până în data de 31.05.2022 la sediul Școlii „Unirea” din Braniștea.

Valoarea totală a proiectului este de 366.738,66 lei  din care valoare nerambursabilă acordată din FEDR 281.382,86 lei.

Obiectivul principal al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare on-line prin dotarea acestora cu echipamentele mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare cu abonament la internet pe o perioadă de 24 luni inclus, precum și a echipamentelor electronice necesare  la nivelul unităților de învățământ preuniversitar pentru a desfășura în bune condiții activitățile didactice (în mediul on-line).

Rezultatele estimate constau în:

1. Realizarea de intervenții legate de Tehnologia Informației și Comunicațiilor prin dotarea elevilor înscriși la unitățile de învățământ preuniversitar din comună, definiți conform ghidului solicitantului, cu echipamente mobile de tipul tabletelor școlare precum și sprijinirea învățătorilor și a profesorilor prin achiziționarea altor echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line în anul școlar 2014-2020 .

2. Asigurarea transparenței prin promovarea și vizibilitatea proiectului.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul  Operațional Competitivitate 2014 – 2020 „Competitivi împreună”

Adămache Marian – Manager de proiect

Tel: 0744555784, Fax: 0236.332.450

Web: www.primariabranistea.ro

Anunț privind concesionarea prin licitație publică a unui teren, proprietate privată a Municipiului Galați, situat în strada Alexandru Moruzzi nr. 7H

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefon și/sau adresa de e-mail a persoanei de contact: Municipiul Galați – cod fiscal 3814810, strada Domnească nr.54, camera 106, Telefon: 0236307743, Fax: 0236461460, email: licente@primariagalati.ro, persoanele de contact: Manu Mariana, Chițu Laura, Crivăț Liliana;

2.Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat:                                                                         Teren intravilan, în suprafață de 513 mp, situat în strada Alexandru Moruzzi nr. 7H, aparținând domeniului privat al Municipiului Galați, care se identifică în C.F.  nr. 132282, nr. cadastral 132282, în vederea edificării unui imobil – construcție industrială de stingere incendiu cu spumă.

Concesionarea se face conform O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 35 din data 27.01.2022

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc  în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: documentația de atribuire se poate ridica de la sediul Municipiului Galați.

3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul concesiuni, vânzări terenuri, cabinete medicale, localitatea Galați, strada Domnească nr. 54, camera 106, județul Galați.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019: 30 de lei, se poate achita cu numerar la casieria Municipiului Galați.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor este: 30.03.2022, ora 14:00

4. Informații privind ofertele:                                                                                                         

4.1. Data limită de depunere a ofertelor este: 08.04.2022, ora 12:00

4.2. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor este: 12.04.2022, ora 15:00, la sediul Municipiului Galați, strada Domnească nr.54, județul Galați.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul Municipiului Galați, strada Brăilei nr.153, județul Galați, tel: 0236/412.130, email: tr-galati-comunicare@just.ro

        

  ANUNȚ DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

 

1.   Primăria Municipiului Galați – Cod Fiscal: 3814810, str. Domnească, nr. 54, Tel : 0236.307.743 / Fax 0236/461.460, Email : licente@primariagalati.ro

 

2.       Primăria Municipiului Galați anunță reluarea ședinței de licitație publică din data  de 16.03.2022, având în vedere faptul că pentru 7 amplasamente nu a fost îndeplinită una din condiții: numărul minim de participanți calificați pentru fiecare amplasament.

 

3.   Primăria Municipiului Galați organizează reluarea ședinței de licitație publică, cu oferta în plic, pentru atribuirea de licențe de ocupare a domeniului public pentru 7 amplasamente aprobate prin dispoziții ale primarului, după cum urmează:

 

a. Pentru comercializare înghețată și/sau băuturi răcoritoare:

    - Parc Viva (1 locație)

    - Orășelul copiilor (1 locație)

    - Faleza Inferioară (2 locații )

 

b. Pentru comercializare produse zaharoase și de panificație și/sau băuturi

răcoritoare:

    - Faleza inferioară (3 locații)

 

4.   Se vor depune oferte individuale pentru fiecare din aceste amplasamente.

 

5.   Scopul atribuirii de licențe de ocupare pentru amplasamentele menționate îl reprezintă atragerea de noi venituri la bugetul local al municipiului Galați și în vederea asigurării unor servicii complete pentru cetățenii din municipiul Galați prin amplasarea de construcții provizorii.

 

6.   Informații privind documentația de participare:

6.1.      Documentația de participare se poate solicita și obține de la sediul Primăriei

     Municipiului Galați, Compartiment Autorizații, Licențe.

6.2.      Prețul caietului de sarcini este de 30lei.

 

7.   Pentru participarea la licitație, persoanele interesate trebuie să depună plicuri sigilate cu documentele de calificare, în conformitate cu documentația de participare.

7.1.      Data limită de depunere a plicurilor: 25.03.2022, ora 12.00.

7.2.      Adresa la care trebuiesc depuse plicurile: Primăria Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54 , Birou Registratură.

7.3.      Plicurile se vor depune într-un singur exemplar, pentru fiecare amplasament dorit.

 

8.   Data și locul de desfășurare a ședinței publice de licitație: 28.03.2022, ora 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Galați, str. Domnească, nr. 54.

 

9.   Informații suplimentare: Compartiment Autorizații, Licențe   tel: 0236/307743

Vineri, 18 Martie 2022 00:00

Comunicat de presă 18.03.2022

CAMPANIE EDUCAȚIONALĂ

18 Martie 2022

Acțiuni comune pentru protecția mediului în bazinul Mării Negre – BeECO, BSB-1107

Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” implementează proiectul „Acțiuni comune pentru protecția mediului în Bazinul Mării Negre – BeECO” BSB-1107,  finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun „Bazinul Mării Negre” 2014 – 2020,  Obiectivul tematic 2: Promovarea unei politici de mediu coordonate și reducerea prin acțiuni comune a deșeurilor maritime în Bazinul Mării Negre, PI 2.2 Promovarea în comun a unor acțiuni având ca scop conștientizarea privind deșeurile maritime și riverane.

Principalul obiectiv al proiectului este promovarea protecției mediului în Bazinul Mării Negre prin educație comună, conștientizare și campanii de curățare a râurilor pentru reducerea deșeurilor fluviale și marine, obiectiv ce este atins într-un consorțiu de 5 parteneri din 4 state (România, Republica Moldova, Armenia și Georgia).

Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos” organizează în perioada martie-aprilie, o Campanie educațională (A.T1.2 - D.T1.2.1) ce își propune să îmbunătățească calitatea vieții, să îi ajute pe tineri să dobândească cunoștințele, abilitățile, motivațiile și valorile de care au nevoie pentru a promova protecția mediului și a-și asuma responsabilitatea pentru menținerea calității mediului. Activitatea va fi organizată în 10 centre de educație/formare, școli și universități.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm contactați Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos”, persoană de contact: Adrian Buța – Project Manager, telefon: 0040 771 613 827, e-mail: actedj@gmail.com / actedj.be.eco@gmail.com.

Joi, 17 Martie 2022 12:51

Măsurări cu osciloscopul

Osciloscopul este un aparate care se folosește la măsurarea unui semnal de tensiune electrică având evoluție constantă sau a mai multor semnale simultane care evoluează discret. Acestea sunt aparate de măsură electronice care au un ecran pe care abcisa reprezintă axa timpului, iar ordonata reprezintă semnalele de măsurat. Există și osciloscoape moderne care au un ecran digital sau care se pot conecta la ecranul unui calculator și au o serie de funcții suplimentare cum ar fi memorarea datelor, analiza matematică a semnalelor, salvarea lor prin memorare în format digital pe diferite suporturi de tipul disc magnetic sau ca fișier în diferite unități de memorie și chiar tipărirea acestora cu ajutorul unor imprimante. Primul osciloscop a apărut în anul 1897  la Strasbourg, inventat de către fizicianul Karl Ferdinand Braun, urmând ca osciloscopul modern să fie creat de către Allen DuMont. Caracteristici ale unui osciloscop?

Un osciloscop are numeroase modalități de reglare, cum ar fi amplificarea semnalelor de intrare și reglarea punctului zero, intensitatea punctului luminos, modul de declanșarea a baleierii, scala de timp pentru baleierea pe orizontală, tipul de grafic t-x sau t-y. Acesta poate măsura și observa semnale electrice, de obicei de tensiune, din televizoare, amplificatoare audio și orice alte circuite electrice cu scopul de a stabili parametri optimi ai acestora pentru reparare sau reglarea acestor circuite. Prin acești parametrii ai semnalelor electrice se observă timpul de creștere sau descreștere al unui puls, perioada sau frecvența semnalelor periodice, întârzierea relativă a două semnale, durata unui puls sau factorul de umplere al unui tren de impulsuri. 

Măsurarea cu un osciloscop

Atunci când pe ecranul osciloscopului se obține o imagine stabilă înseamnă că avem un trigger sau o sincronizată. Când două afișări succesive ale unui semnal electric se fac începând cu același moment de timp se obține o suprapunere perfectă a celor două afișări. Reglajele de sincronizare se referă la modul de sincronizare, care poate fi normal sau automat. Modul automat este util și pentru vizualizarea tensiunilor alternative, care în modul normal nu pot fi vizualizate deoarece nu se realizează sincronizarea. Pentru obținerea unei măsurători cât mai exacte osciloscopul trebuie să fie setat în așa fel încât parametrul de interes să aibă o valoare de afișare cât mai mare în modul de afișare, adică un număr cât mai mare cu cât mai multe diviziuni. Căutați mai multe componente electronice de înaltă calitate? Vizitați tme.eu de unde puteți alege dintre cele peste 500 000 de produse disponibile.

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume. Este produsă în cantități industriale la nivel global pentru ca fiecare dintre noi să se poată bucura dimineața de ceașca de cafea preferată. În ceea ce privește aparatele de cafea, Delonghi este cel mai mare producător european. Are sediul în Treviso, Italia. Printre aceste dispozitive, espressoarele sunt adesea premiate drept unul dintre cele mai bune din lume. Iată mai jos 5 dintre cele mai bune modele de expresor cafea Delonghi.

Expresor cafea Delonghi Magnifica S

Vă permite să pregătiți orice tip de cafea, doar prin apăsarea unui buton, alegând între scurtă sau lungă. Prin rotirea butonului se poate crește sau scade intensitatea cafelei și aroma acesteia. Este posibil să depozitați boabele de cafea fără a schimba aroma, aducând în casă adevărata cafea italiană. Sistemul de cappuccino din oțel inoxidabil este ideal pentru a produce o spumă consistentă, cremoasă, pentru un cappuccino perfect. Cu acest aparat puteți calibra exact cantitatea exactă de cafea per ceașcă pentru un espresso. Acest lucru este în mod normal posibil numai cu aparate de cafea super-automate foarte scumpe.

Expresor cafea Delonghi Delonghi ECAM 23.420.SB

Un alt model care satisface 100% din asteptarile utilizatorilor este Delonghi ECAM 23.420.SB. Cu această ocazie, compania a ales să ofere un utilaj foarte asemănător, atât ca dimensiuni, cât și ca design, cu cel mai vândut al mărcii, De'Longhi Magnifica S. Totuși, a dorit să-și îmbunătățească calitatea materialelor prin introducerea unui design din oțel inoxidabil cromat. În plus, are caracteristici tehnice superioare, cum ar fi integrarea ecranului LCD și un sistem cappuccinatore avansat. Popularitatea acestei mașini constă în prețul său. Este pe piață de câțiva ani și îl puteți găsi la 40% din prețul inițial.

Expresor cafea Delonghi Dedica

Espressorul manual DeLonghi Dedica oferă un espresso autentic și o experiență tradițională de cafea cappuccino într-un design elegant, ultra-compact și subțire. Perfect pentru a economisi spațiu prețios pe tejghea. Espressorul Delonghi Dedica dispune de un sistem manual patentat pentru cappuccino cu duză avansată. Aceasta vă permite să obțineți cea mai bogată, mai groasă și mai durabilă spumă pentru o băutură cu lapte superioară. Este o mașină de înaltă calitate, performanță, cu un panou de control ușor de utilizat. Vă permite să personalizați băuturile de cafea cu funcția unică de oprire a fluxului, alegând între 1 sau 2 shot-uri de espresso. Alte caracteristici includ un portafiltru 3-în-1 (suport pentru filtru) pentru a găzdui filtre pentru shot-uri simple, shot-uri duble și capsule de espresso ușor de servit.

Expresor cafea Delonghi Inissia

Ideal pentru a intra în celebra lume a Nespresso într-un mod economic și fără a sacrifica calitatea unei cafele bune. În ciuda anilor care au trecut și a marii concurențe care există în sectorul aparatelor de cafea cu capsule, De'Longhi Inissia continuă să fie un succes de vânzări. Acest lucru se datorează în principal faptului că îndeplinește ceea ce caută majoritatea consumatorilor într-o mașină de cafea cu o singură porție: preț accesibil, dimensiune compactă și ușurință în utilizare. Singurul dezavantaj este că rezervorul de apă este puțin sub medie. Cu toate acestea, datorită acestui lucru, avem o mașină atât de compactă, pe care mulți utilizatori o subliniază drept cea mai mare virtute. Pe scurt, Inissia este o opțiune excelentă pentru a te bucura de capsulele Nespresso în cel mai economic mod.

Expressor cafea Delonghi Dolce Gusto Mini Me

Design clasic, dimensiuni reduse și funcționare automată, o opțiune excelentă pentru a vă bucura de capsule Dolce Gusto la un preț bun. Într-o piață foarte saturată a aparatelor de cafea monoservire, De'Longhi Dolce Gusto Mini Me continuă să-și mențină locul printre cele mai bine vândute aparate din grupul Nescafé Dolce Gusto. Vrei să știi de ce? Ei bine, chiar numele ei o sugerează. Mini Me este proiectat să ocupe foarte puțin spațiu. Este cel mai mic aparat de cafea Dolce Gusto. Funcția multi-temperatură este principalul avantaj al acestui sistem în comparație cu concurenții săi. Posibilitatea de a face atât băuturi calde, cât și reci mărește considerabil numărul de specialități pe care le puteți face: cafele, ceaiuri, ciocolate etc.

Joi, 17 Martie 2022 00:00

Comunicat de presă 17.03.2022

Proiect finanatat in cadrul masurii „Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” pentru firma  CAFE ANGLAIS  S.R.L.

CAFE ANGLAIS  S.R.L .anunta lansarea proiectul cu titlul ”GRANT ” proiect  nr RUE 19313  înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 10.03.2022

Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea  societatii prin ajutorul  de stat acordat  sub forma de grant pentru capital de lucru.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

-menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

-menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor.

Valoarea proiectului este de  834.813,75 lei (valoarea totala) din care : 725.925,00 lei grant si 108.888,75 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Date de contact: Romania, judetul Galati, localitatea Galati, strada Basarabiei nr.3.

Persoană de contact:

Nume, prenume : PAULA LEPADATU

Email :restaurant_englezesc@yahoo.com

Telefon :0743599562

În perioada 14 martie – 21 aprilie 2022, ECOTIC in parteneriat cu  Primăria Municipiului Galați, Serviciul Public ECOSAL Galați, Inspectoratul Școlar Județean Galați, Apă Canal Galați și  APM Galați organizează  campania de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), becuri si neoane arse, baterii uzate (exceptie fac bateriile auto) urmând ca fiecare persoană care predă deșeuri să primească un premiu instant.

Scopul campaniei este de a informa și de a conștientiza cetatenii asupra importanței colectării separate a deșeurilor reciclabile, încurajându-i astfel pe gălățeni să predea în mod selectiv deșeurile care pot fi reciclate și să nu le mai abandoneze pe domeniul public sau la punctele de colectare destinate deșeurilor menajere.  Prin campania „Orașe curate” organizată în parteneriat cu ECOTIC, venim în întâmpinarea nevoii cetățenilor de a-i debarasa rapid și gratuit de orice aparat electrocasnic sau electronic defect sau uzat, becuri si neoane arse precum si bateriile uzate (sunt excluse bateriile auto)  oferindu–le totodată oportunitatea de a contribui în mod activ la protecția mediului.

Punctele de colectare sunt disponibile la următoarele adrese:

  • Punct Verde – Drumul Viilor, nr.1, luni – sâmbătă 8:00 – 16:00, duminică 8:00 – 12:00;
  • Strada Nufărului, nr 24 -26, luni – vineri, 7:00 – 14:00;
  • Stația de sortare Barboși, luni – vineri, 7:00 – 14:00;

Locuitorii orașului Galați beneficiază de serviciul gratuit de preluare de la domiciliu a DEEE-urilor mari și voluminoase (ex: mașină de spălat, frigider etc), apelând numarul de telefon 0236312282. O echipă SP Ecosal GALAȚI se va deplasa si va ridica DEEE urile de la domiciliu, respectând cerințele sanitare și de siguranță.

„Orașe Curate” Galați face parte din campania națională de informare „Fii la tine-n țară la fel ca afară”, organizată de ECOTIC în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. Scopul acesteia este de a contribui la conștientizarea cetatenilor în privința comportamentului corect față de un tip de deșeuri: DEEE - deșeuri de echipamente electrice și electronice.

Pagina 4 din 155