Miercuri, 09 Noiembrie 2022 13:04

Convocator şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi 10 noiembrie 2022 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(1 Vot)
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 517

din 09 noiembrie 2022

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru joi, 10 noiembrie 2022, ora 1030

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru joi, 10 noiembrie 2022, ora 1030, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • Aprobarea proiectului «Achiziționarea de echipamente destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Galați», a parteneriatului și a cheltuielilor legate de proiect.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • Solicitarea adresată Consiliului Local al UAT Drăgușeni de trecere a unui bun imobil (teren) din domeniul public al UAT Drăgușeni și administrarea Consiliului Local al UAT Drăgușeni în domeniul public al Judeţului Galaţi și în administrarea Consiliului Județean Galați.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

    Contrasemnează pentru legalitate:

    Secretarul General al Judeţului 

                     Ionel Coca

  Lasă un comentariu