Miercuri, 01 Februarie 2023 16:50

Convocator şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi 03 februarie 2023 Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)
PREŞEDINTE DISPOZIŢIA NR. 179

din 01 februarie 2023

privind: convocarea de îndată în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Galaţi, pentru vineri, 03 februarie 2023, ora 1000

Costel Fotea, Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi;

Având în vedere referatul de fundamentare al secretarului general al judeţului Galaţi;

Având în vedere prevederile art. 179 alin. (1), (2) lit. b), (3) (6) şi ale art. 134 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 63 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (3) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 190 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă de îndată în şedinţă extraordinară Consiliul Judeţean Galaţi, pentru vineri, 03 februarie 2023, ora 1000, cu următorul proiect al ordinii de zi:

 • Aprobarea Ghidului privind identificarea și selecția partenerilor relevanți în vederea constituirii Grupului județean de coordonare a tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați 2021-2027 şi a Regulamentului de organizare și funcționare a Grupului județean pentru coordonarea tranziției la neutralitatea climatică la nivelul județului Galați 2021-2027.
 • Iniţiator:

  Costel Fotea

 • Rapoarte, informări, întrebări, interpelări, diverse.
 • Art.2. Proiectele de hotărâri însoţite de materialele de fundamentare, rapoartele şi informările, vor fi comunicate în format electronic consilierilor judeţeni cel târziu până la data comunicării prezentei dispoziţii.

  Art.3. Comisiile de specialitate care sunt abilitate să avizeze proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt indicate în fiecare proiect de hotărâre în parte, în funcţie de aria de competenţă a comisiei respective.

  Art.4. Consilierii judeţeni pot depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse dezbaterii, în baza prevederilor art. 138 alin. (12) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea procedurii prevăzute de art. 67 alin. (12) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi nr. 173/30 iulie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.

  Art.5. Prezenta dispoziţie va fi adusă la cunoştinţă publică prin mass-media, va fi afişată la sediul şi pe pagina de internet a Consiliului Judeţean Galaţi.

  Art.6. Şedinţa se va desfăşura utilizând mijloace electronice de comunicare simultană la distanţă.

  P R E Ş E D I N T E,

  Costel Fotea

   Contrasemnează pentru legalitate:

    Secretarul General al Judeţului 

                     Ionel Coca

  Lasă un comentariu