Luni, 16 Ianuarie 2023 12:39

A N U N Ţ referitor la elaborarea unui proiect de act administrativ cu caracter normativ Recomandat

Scris de
Evaluaţi acest articol
(0 voturi)

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 lit. b) şi art. 7 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Galaţi, astăzi   16 ianuarie 2023, Consiliul Judeţean Galaţi anunţă deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a proiectului de act administrativ cu caracter normativ hotărârea Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Ghidului privind identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi în vederea constituirii Grupului judeţean de coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi 2021-2027 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului judeţean pentru coordonarea tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul  judeţului Galaţi 2021-2027.

Grupul de coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi se constituie într-o structură de tip partenerial, fără personalitate juridică, cu rol de coordonare şi monitorizare a procesului de tranziţie la neutralitatea climatică pentru judeţul Galaţi. Actul administrativ cu caracter normativ are rolul de a stabili Ghidului privind identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi în vederea constituirii grupului judeţean, precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a grupului judeţean.

Înfiinţarea şi funcţionarea structurii parteneriale va asigura premisele implicării tuturor actorilor socio-economici şi din mediul academic relevanţi de la nivelul judeţului, privaţi şi publici, alături de autorităţile responsabile de protecţia mediului, forţa de muncă şi protecţia socială, educaţie şi sănătate publică. Procedura de selectare a partenerilor economici şi sociali, dar şi a organismelor care reprezintă societatea civilă la nivelul judeţului Galaţi, va fi o procedură transparentă şi nediscriminatorie pentru a se asigura un nivel optim de reprezentativitate a sindicatelor şi patronatelor, organizaţiilor de protecţia mediului, organizaţiilor tinerilor, femeilor, organizaţiilor grupurilor vulnerabile, asociaţiilor profesionale în domeniul urbanismului, energiei regenerabile, formării profesionale.

Asigurarea organizării şi funcţionării Grupului judeţean pentru coordonarea tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi 2021-2027 are ca impact scontat realizarea măsurilor prevăzute în Planul Teritorial pentru o Tranziţie Justă (PTTJ) în judeţul Galaţi, ca judeţ care beneficiază de alocare financiară pentru dezvoltarea întreprinderilor şi sprijinirea tranziţiei forţei de muncă prin Programul Operaţional Tranziţie Justă, pentru sprijin din partea Fondului pentru o Tranziţie Justă (FTJ), în cadrul obiectivului „Investiţii pentru ocuparea forţei de muncă şi creştere economică” pentru regiunile Dolj, Gorj, Hunedoara, Mureş, Prahova şi Galaţi din România pentru perioada 2021-2027.

Documentaţia aferentă proiectului de act administrativ cu caracter normativ include: referatul de aprobare privind necesitatea adoptării actului normativ propus; raportul de specialitate; textul complet al proiectului de hotărâre.

Documentaţia poate fi consultată:

  • pe pagina web a Consiliului Judeţean Galaţi: cjgalati.ro, în meniul „Transparenţă decizională”;
  • la sediul Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1, camera 1, la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP;
  • la panoul de afişaj al Consiliului Judeţean Galaţi din str. Eroilor nr. 7 B, etaj 1.

Proiectul de act administrativ cu caracter normativ se poate obţine în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

Pentru proiectul de hotărâre pus în consultare publică, se pot formula propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare până pe data de 25 ianuarie 2023, utilizând formularul disponibil pe pagina de internet la: https://www.cjgalati.ro/index.php/ro/transparenta-decizionala/formulare-pos.

Formularul pentru colectarea de propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare completat se poate transmite prin:
  • e-mail: informatii@cjgalati.ro;
  • poştal, pe adresa Consiliului Judeţean Galaţi: Galaţi, str. Eroilor nr. 7, cod poştal 800119;
  • depuse direct la Compartimentul relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP.

Materialele transmise vor purta menţiunea „Propuneri privind elaborarea hotărârii Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Ghidului privind identificarea şi selecţia partenerilor relevanţi în vederea constituirii Grupului judeţean de coordonare a tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul judeţului Galaţi 2021-2027 şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Grupului judeţean pentru coordonarea tranziţiei la neutralitatea climatică la nivelul  judeţului Galaţi 2021-2027”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagina de internet a instituţiei, în meniul „Transparenţă decizională”, la secţiunea dedicată proiectului de hotărâre.

Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate va fi justificată în scris.

Pentru cei interesaţi există şi posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act administrativ cu caracter normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituţie publică până la data de 25 ianuarie 2023.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa Compartimentului relaţii publice, organizare şi funcţionare ATOP, persoană de contact consilier Manole Dorina, coordonate de contact: tel. 0236.302.513, fax 0236.460.556, e-mail: informatii@cjgalati.ro.

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi,

COSTEL FOTEA

Lasă un comentariu